Profesör Doktor Halime DOĞRU
E-Mail: hdogru@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~hdogru/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:TÜRKÇE
Uyruğu:TC
İş Adresi:AÜ. EDEBİYAT FAK. TARİH BÖLÜMÜ / ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 6025
Faks:+90 (222) 320 6101
Fakülte:EDEBİYAT
Bölüm:TARİH
Ana Bilim Dalı:YENİÇAĞ
İlgi Alanları:ARKEOLOJİ, SİNEMA, GÜZEL SANATLARIN ÇEŞİTLİ DALLARI, TARİHİ ROMANLARI ELEŞTİREREK OKUMAK.

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Eskişehir Sakarya İlkokulu, 01/06/1952
Ortaokul:  Eskişehir Kız Ortaokulu, 05/07/1955
Lise:  İstanbul Çamlıca kız Lisesi, 08/07/1958
Lisans:  İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 02/06/1962
Yüksek Lisans:  Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15/09/1986
Doktora:  Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 18/04/1990

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Atama, 06/06/1990
Profesör:  Edebiyat Fakültesi,Anadolu Üniversitesi, 20/01/2002

İdari Görevler
1)  Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam Ediyor)
2)  Edebiyat fakültesi Yönetim Kurulunda "Profesör Temsilciliği", Devam ediyor
3)  Edebiyat fakültesi Yönetim Kurulunda "Doçent Temsilciliği", 14. 01. 2000., 14/01/2000

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Anonim Tevarih-i Al-i Osman, 01/01/1986

Doktora Tezleri
1)  Sultanönü Sancağında Yaya ve Müsellem Teşkilatı, 01/01/1990

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Doğru H., 1260-1261 Tarihinde Yapılan Sayıma göre Hacı-oğlu Pazarı'nda Meslek Dağılımı", The Balkan Provinces of Ottoman Empire, Economy, Society, Cultures, 5-6 Ekim Sofya 2001., 05/10/2001
2)  Doğru H., "Osmanlı Kroniklerinde Karacahisar Kalesi ve Karacahisar'ın Yer Değiştirmesi", Uluslararası Ortaçağ Türk Kazıları Sempozyumu, Ankara 2001., 18/05/2001
3)  Doğru H., "Osman Beyin İlk Fethi Karacahisar Kalesi", 18. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometre Sempozyumu, (İzmir 22-26 Mayıs 2000), Ankara 2001., 22/04/2001
4)  Doğru H., "XX. Yüzyılda Kuzeydoğu Bulgaristan'da bir Kaza", İnternational Symposium on İslamic Civilisation in Balkans, Sofia, 21-23 April 2000., 21/04/2000
5)  Doğru H., "Rumeli'de Celepkeşanlar", Türk Tarih Kongresi, Ankara 4-8 Ekim 1999., 04/09/1999
6)  Dogru H., "Osmanlı devletinin Kuruluş Dönemine Ait Henüz Aydınlanmamış Konular", Osmangazi ve Bursa Araştırmaları Uluslararası Kongresi, Bursa 1997., 16/06/1997
7)  Doğru H., "Eskişehir ve Osman Bey"Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu, 18-20 Ekim 2004, Bildiriler, Balıkesir 2005.
8)  Doğru H., "Öldürülen Hacı-oğlu Pazarı Ayanı Sarıklıoğlu ile Adamlarının Muhallefatı ve Tasfiyesi" Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2005,Basım İstanbul Mayıs 2005.
9)  Doğru, H., "Eskişehir ve Osman Bey", Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu, (18-20 Ekim 2004), Bursa 2004. 18/10/2004.
10)  Doğru H.,XIX. "Yüzyılda Kuzeydoğu Bulgaristan Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Durumu" 16. CİEPO Sempozyumu,(14-19 06.2004)Varşova 2004., 14/06/2004.
11)  Doğru H., "Eskişehir'de bulunan Salı Mescid'in 7 Yüzyılda Geçirdiği Değişim", I. Uluslararası Dünden bu Güne Eskişehir Sempozyumu, (12-15 Mayıs 2004)Eskişehir 2004.,12/05/2004
12)  Doğru H., "IV. Mehmed'in Lehistan Seferive III. Ahmed'in Doğumu" CİEPO Sempozyumu, (8-12 Temmuz 2002)Londra 2002., 08/07/2002.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Doğru H.,"Karacahisar Kalesi ve Osmanlı Devletinin Kuruluşundaki Önemi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C I, S 1, Eskişehir 2001., 01/01/2001
2)  Doğru H., "Mahruse-i Sultanyüki'nden Eskişehir'e" Kebikeç, S 15, Ankara 2003, s 49-63.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Doğru H., "Osman Gazi'nin Önemli Siyasal Faaliyetleri", Osman Gazi Sempozyumu, Bursa, 29 Şubat 2000., 29/02/2000
2)  Doğru H., "Eskişehir Adına Dair", Osmanlı Sempozyumu, Eskişehir, 25-27 Ağustos 1999., 25/08/1999
3)  Doğru H., "XVI. Yüzyılın Sonunda Eskişehir'de Eşkiyalık Olayları", Anadolu Üniversitesi, Tarihte Eskişehir Sempozyumu I, (2-4 Kasım 1998), Eskişehir 2001., 02/11/1998
4)  Doğru H., "Vakıf Belgelerine Dayanarak XIII-XX. Yüzyıllar Arasında Eskişehir'in Gelişmesi" Türkiye Mimarlık ve Kent Buluşmaları Sempozyumu, 28-29 Temmuz 2007, Eskişehir.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Doğru H., XIII.-XIX. Yüzyıllar Arasında Rumeli'de Sağ Kol'un Siyasi, Sosyal, Ekonomik Görüntüsü ve Kozluca Kazası, A.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını, Eskişehir 2000., 01/01/2000
2)  Doğru H., "Yeniçağ'da Avrupa Devletlerinin Bütün dünya ile İlişki Kurması : Büyük Coğrafi Keşifler ve Sonuçları", Çağdaş Dünya Tarihi, Eskişehir 1999., 01/01/1999
3)  Doğru H., XV ve XVI. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1997., 01/01/1997
4)  Doğru H., Eskişehir'den Dünya'ya 70. Yılda Esbank, Toplumsal Tarih Vakfı, Yayınlanmamış Araştırma, İstanbul 1997., 01/01/1997
5)  Doğru H., XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, Eskişehir 1995., 01/01/1995
6)  XVI. Yüzyılda Doğru H.,Eskişehir ve Sultanönü Sancağı, Afa Yayınevi. İstanbul 1992., 24/06/1992
7)  Doğru H., XVI. Yüzyılda Sultanönü sancağında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri, KültürBakanlığı, 1991., 01/01/1991
8)  Doğru H., Osmanlı İmparatorluğunda Yaya-Müsellem-Taycı Teşkilatı (XV. ve XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağı) Eren Yayınevi, İstanbul 1990.
9)  Doğru H., "Balkanlarda Osmanlı Fetihleri", Balkanlar El Kitabı, Derleyen Osman Karatay-Bilgehan Gökdağ, Ankara, Nisan 2006.
10)  XVI. Yüzyılda Doğru H.,Eskişehir ve Sultanönü Sancağı, II. Baskı. İstanbul 1992., 24/06/1992
11)  Doğru H., Bir Kadı Defterinin Işığında Rumeli'de Yaşam,İstanbul, Ocak 2007.
12)  Doğru H., Lehistan'da Bir Osmanlı Sultanı (IV. Mehmed'in Kamaniçe - Hotin Seferleri ve Bir Masraf Defteri) İstanbul, Mart 2006
13)  Doğru H., Anavatan'a Kavuşunca Memleket Hasreti Başlar, Eskişehir, Ocak 2006

Diğer Yayınlar
1)  Doğru H. "Sağ Kol Üzerinden Rumeli'nin Fethi", Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, C I, S 2, Eskişehir 2001., 01/01/2001
2)  Dogru H., "Rumeli'de Sağ Kol'a ve Kozluca Kazasına İskan", 14. CİEPO Uluslararası Türk İncelemeleri Sempozyumu, 18-22 Eylül, İzmir, 2000., 18/09/2000
3)  Doğru H. "16.-17. Yüzyıllarda Şer'iye Sicilleri ve Kanunnamelere Göre Nişanlanma-Evlenme ve Boşanma", Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, C I, S 1, Eskişehir 1999., 01/01/1999
4)  Doğru H., "Eskişehir Çiftçi Bankası Anonim Şirketi" Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Yıl 17, S 79, Eskişehir 2000.
5)  Doğru H., "Eskişehir Lületaşından ne Ölçüde Yararlanıyor" Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Yıl 17, S 78, Eskişehir, Haziran - Ağustos 2000.
6)  Doğru H., "XX. Yüzyıla Girerken Eskişehir", Eskişehir Ticaret odası Dergisi,Yıl 17, S 77, Eskişehir, Nisan-Mayıs 2000.
7)  Doğru H., "Sultanönü Sancağı", Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Yıl 17, S 76, Eskişehir, Ocak-Mart 2000
8)  Doğru H., "1921 Temmuz'unda Eskişehir'de Üç Sıcak Gün" Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, ETO, S 99, Eskişehir Mart 2006, s 64-70.
9)  Doğru H., "XX. Yüzyılın Başında Eskişehir'de bir Gezgin" Sanayide Yeni Ufuk Dergisi, S 34, Eskişehir, Ocak-Mart 2006, s 22-25.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  1844 Nüfus Sayımına Göre Silistre Sancağının Sosyal Ekonomik Görüntüsü, 01/04/2007
2)  Osman Bey'in İlk Fethi: Karacahisar. Proje Anadolu üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından Desteklenmiştir. 08. 07. 1999., 08/07/1999
3)  Yerelden Evrensele 70. Yılda Esbank, Toplumsal Tarih Vakının desteklediği Kurum Tarihi Yazma projesi. 4. 04. 1997., 04/04/1997

Başarı ve Ödüller
1)  "XVI. Yüzyılda Sultanönü sancağında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri" Kültür Bakanlığı Birincilik ödülü, Ankara 1991., 01/01/1991
2)  XVI. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı, Yunus Nadi, Sosyal Bilimler İkincilik Ödülü, 1990., 05/06/1990