Doçent Doktor Ali ERSOY
E-Mail: alersoy@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~alersoy/

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVSERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YUNUSEMRE KAMPÜSÜ 26470 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3547
Faks:+90 (222) 335 0579
Fakülte:Eğitim
Bölüm:İlköğretim
Ana Bilim Dalı:Sınıf Öğretmenliği

Öğrenim Durumu
Lise:  Gazi Lisesi, Mersin, 01/07/1989
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eskişehir, 21/07/1999
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Eskişehir, 15/08/2002
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Eskişehir, 08/11/2006

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Sınıf Öğretmenliği, Anadolu Üniversitesi, 07/02/2007
Doçent:  Sınıf Öğretmenliği, Üniversitelerarası Kurul, 04/10/2012

İdari Görevler
1)  Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - (Editör) 2013 -
2)  Okul Deneyimi Bölüm Koordinatörü, 01/09/2013
3)  Öğretmenlik Uygulaması Bölüm Koordinatörü, 01/09/2013
4)  Sınıf Öğretmnliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 17/02/2015

Yüksek Lisans Tezleri
1)  "İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları", Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, 15/08/2002

Doktora Tezleri
1)  "İlköğretim Beşinci Sınıfta Teknoloji Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamaları", Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, 08/11/2006

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Alagözoğlu, A. (2016). Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkielnmiş Kardeşi Olan Bireylerin Aileleri İle iLgili Duygu ve Düşünceleri, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (İkinci Danışman).
2)  Yılmaz, F. (2011). İlköğretimde Dijital Bölünme ve Eğitsel Sonuçları: Dıyarbakır İli Örneği, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
3)  Aydın, G. (2010). Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Öğrenme Alanının Çevre Bilinci Kazandırmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
4)  Kılınç, M. (2010). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın Etik Bilinç Geliştirme Açısından Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Papatğa, E. (2016). Okuduğunu Anlama Becerilerinin Scratch Programı Aracılığıyla Geliştirilmesi. Anadolu Üniveristesi, Eğitim Bilimleri Esntsitüsü.
2)  Öncül, B. (2015). Akran Eğitimi İle İlkokul Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Yeterliklerinin Geliştirilmesi (Devam Ediyor).
3)  Merç, A. (2014). İlkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde mekan algılama becerisinin kazandırılmasında Google earth uygulamasının işlevselliği (Devam ediyor).
4)  Sever, I. (2014). İlkokul öğrencilerinin karar verme becerilerinin incelenmesi (Devam ediyor).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Papatga, E. & Ersoy, A. (2016). Improving Reading Comprehension Skills Through the SCRATCH Program. International Electronic Journal Of Elementary Education, 9(1), 124-150.
2)  Yilmaz, F., & Ersoy, A. (2016). Class Teacher Candidates' Skill of Saying No in Relation to Components of Moral Anatomy. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 62, 161-180.
3)  Ersoy, A., ve Yılmaz, F., (2015). Çocukların internette araştırma yaparken karşılaştıkları olumsuz deneyimleri ve bu deneyimlere yönelik tepkileri . TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Şefik Yaşar Armağanı), 10/11, 629-650. www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8640,.
4)  Ersoy, A. ve Bozkurt, M. (2015). Understanding an elementary school teachers' journey of using technology in the classroom from sand table to interactive whiteboard. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 1-20.
5)  Ersoy, A. (2014). İnternet kaynaklarından intihal yaptığımın farkında değildim: Bir olgubilim araştırması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 47-60. Doi Number :http://dx.doi.org/10.9779/PUJE654
6)  Ersoy, A. (2013). Türk öğretmen adaylarının kültürlerarası deneyimlerinde karşılaştıkları sorunlar: Erasmus değişim programı örneği. Eğitim ve Bilim, 38(168), 154-166.
7)  Ersoy, A. (2011). Turkish elementary school students’ facebook experiences reflected in their Drawings. International Journal for e-Learning Security (IJeLS), 1(3/4), 119-126.
8)  Ersoy, A. ve Özden, M. (2011). Öğretmen adaylarının ödevlerinde internetten intihal yapmalarında öğretim elemanının rolüne ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 608-619. [Online] http://ilkogretim-online.org.tr
9)  Ersoy, A. (2011). Turkish primary school children’s opinions related to the internet awareness. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2(1), 24-38. [Online] http://www.ijonte.org
10)  Ersoy, A. & Günel, E. (2011). Cross-cultural Experiences through Erasmus: Pre-service Teachers’ Individual and Professional Development. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 63-78.
11)  Ersoy, A. ve Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 58-79.
12)  Ersoy, A. ve Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online, 8(1), 57-73. [Online]http://ilkogretim-online.org.tr
13)  Ersoy, A. (2007). İlköğretim programının (1-5. sınıflar) uygulanmasına ilişkin aile görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 727-763.
14)  Deveci, H., Ersoy, A.F. ve Ersoy, A. (2006). Öğretmen eğitiminde portfolyo değerlendirmenin kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(1), 161-199.
15)  Ersoy, A. (2005). İlköğretim bilgisayar dersindeki sınıf yerleşim düzeni ve öğretmen rolünün yapılandırmacı öğrenmeye göre değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET [Elektronik Dergi], 4(4), 170-181.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Sever, I., Öncül, B., & Ersoy, A. (2016). Becoming a teacher educator: Journey of a primary school teacher. In 4th International Symposium New Issues on Teacher Education ISNITE-2016 Abstrcat Book (p. 120), Finland:
2)  Ersoy, A., Bilgen, S., & Papatga, E. (2016). Developing preservice teachers’ inquiry skills through the flipped classroom. In 4th International Symposium New Issues on Teacher Education ISNITE-2016 Abstrcat Book (p. 49), Finland: University of Eastern Finland.
3)  Bozkurt, M., & Ersoy, A. (2016). Nitel veri analizini anlamak: Doktora öğrencilerinin deneyimlerine ilişkin bir durum çalışması. EJER Congress2016 Bildiri Özetleri içinde (s. 2048-49). Ankara: Anı Yayıncılık.
4)  Ersoy, A., Öncül, B. & Sever, I.(2016). Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumlarında sunulan bildirilerin nitel araştırma eğilimi açısından Değerlendirilmesi.15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu - USOS2016 Bildiri Özeti Kitabı içinde (s.256). Ankara: Pegem.
5)  Sever, I., Öncül, B. & Ersoy, A. (2016). Sınıf öğretmeni adayalarının gözünden öğretim derslerinin işlevselliği ve gerekliliği.15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu - USOS2016 Bildiri Özeti Kitabı içinde (s.90-91). Ankara: Pegem.
6)  Ersoy, A. (2015). Investigation of the development process of qualitative researcher competences of PhD students as teacher educators. 3rd International Symposium New Issues on Teacher Education ISNITE-2015, (September, 11-13, 2015). Volos, Greece.
7)  Yılmaz, F. ve Ersoy, A. (2015, 8-10 Haziran). Sınıf öğretmeni adaylarının hayır diyebilme becerilerinin ahlaki anatominin bileşenleri açısından incelenmesi. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresine sunlan bildiri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
8)  Ersoy, A. ve Yılmaz, F. (2015, 8-10 Haziran). Çocuklar internette sadece araştırma mı yapıyor? 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresine sunlan bildiri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
9)  Sever, I., & Ersoy, A. (2015, May). Turkish PhD students’ metaphorical conceptualizations of supervisory. Paper presented at the Eleventh Congress of Qualitative Inquiry University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA.
10)  Papatğa, E., & Ersoy, A. (2015, May). The improvement of the conscious consumerism awareness analysis through the stories. Paper presented at the Eleventh Congress of Qualitative Inquiry University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA.
11)  Ersoy, A., & Öncül, B. (2015, May). PhD candidates’ perspectives regarding international cross-cultural experiences. Paper presented at the Eleventh Congress of Qualitative Inquiry University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA.
12)  Ersoy, A., & Bozkurt, M. (2015, May). Understanding an elementary teacher’s experiences in the use of interactive white board through narrative inquiry. Paper presented at the Eleventh Congress of Qualitative Inquiry University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA.
13)  Ersoy, A. (2015, May). Current debates on qualitative educational researches in Turkey. Paper presented at the Eleventh Congress of Qualitative Inquiry. University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA.
14)  Ersoy, A., Papatğa, E., ve Sever, I. (2014). Güncel Eğitim Konularının Tartışılmasında Facebook Kullanımı: Bir Temellendirilmiş Kuram Araştırması. EJER Congress 2014 Bildiri Özetleri içinde (s. 525-526). Ankara: Anı Yayıncılık.
15)  Ersoy, A. (2014). Erasmus Öğrenci Değişim Programının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkıları: Bir Olgubilim Araştırması. EJER Congress 2014 Bildiri Özetleri içinde ( s.397-398). Ankara: Anı Yayınılcık
16)  Günel, E. ve Ersoy, A. (2011). Evaluation of the Studies Focus on Erasmus Program in Turkey: Re-Constructing Teacher Education Programs. International Ireland Confrence on Education - IICE2011. (3-5 October 2011), Dublin, Irlanda.
17)  Ersoy, A. (2011). Childrens’ Perception of Facebook: Clues and Reflections from Their Drawings. International Ireland Confrence on Education - IICE2011. (3-5 October 2011), Dublin, Irlanda.
18)  Ersoy, A. (2010). A Focus Group Research on Digital Plagiarism: How Pre-service Elementary Teachers Interpret Their Experiences in Research Methodology Course. World Conference on Learning, Teaching and Administration. (29-31 Ekim 2010). Kahire, Mısır.
19)  Ersoy, A. (2010). Development of intercultural skills and competence in teacher education through Erasmus program: Perspectives of Turkish pre-service teachers. The 11th Advances in Qualitative Methods Conference. (7-8 Ekim 2010). Vancouver, British Columbia, Canada.
20)  Ersoy, A. (2009). Problems That Primary School Students Face While Using the Internet: An Analysis from the Perspective of the Children’s Rights. Fifth International Cogress of Qualitative Inquiry. (May, 20-23, 2009). University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
21)  Ersoy, A. ve Anagün, Ş. S. (2008). Teachers’ Views about Homework in Science and Technology Course, Paris Uluslararası Eğitim, Ekonomi Ve Toplum Konferansı, (Paris, 17-19 Temmuz 2008).
22)  Ersoy, A. F. ve Ersoy, A. (2008). Internet ve Çocuk Hakları Eğitimi. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferans Bildiriler içinde (ss. 25-30). (6-9 Mayıs 2008), Eskişehir.
23)  Ersoy, A. ve Aktay, S. (2007). Prospective Elementary School Teachers' Ways of Internet Use While Preparing Their Projects and Homeworks. 7th International Educational Technology Conference. Vol. II, 62-67.(May 3-5, 2007). Nicosa, North Cyprus.
24)  Gültekin, M., Yaşar, Ş, ve Ersoy, A. (2006). Teaching Competency Perception Levels of the Education Faculty Students, The Second World Curriculum Studies Conference. (May 21-24, 2006). Tampere, Finland.
25)  Yaşar, Ş., Gültekin, M. ve Ersoy, A. (2006). Self-efficacy Perceptions of Teacher Candidates in the Primary School Teacher Training Program, The Second World Curriculum Studies Conference. (May 21-24, 2006). Tampere, Finland.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Ersoy, A., & Papatğa, E. (2015). İlkokul Öğrencilerinin Hikâyeler Aracılığıyla Bilinçli Tüketici Farkındalığının Geliştirilmesi. Eğitimde Politika Analizi, 4(1), 61-78.
2)  Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I., & Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 65-86. [Online]: www.enadonline.com, doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.2s3m
3)  Kılınç. M., ve Ersoy, A. (2013). Hayat bilgisi dersi öğretim programının etik bilinç geliştirme açısından öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 109-126.
4)  Aydın, G. ve Ersoy, A. (2013). Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre öğrenme alanının çevre bilinci kazandırmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 120-136.
5)  Yılmaz, F. ve Ersoy, A. (2012). Beşinci Sınıf Öğrencileri Arasındaki Dijital Bölünmenin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Diyarbakır İli Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 29-42.
6)  Anagün, Ş. S., Yalçınoğlu, P. ve Ersoy, A. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin İnançlarının Yapılandırmacılık Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 1-16. [Online] http://www.keg.aku.edu.tr
7)  Ersoy, A.(2010). İlköğretimde Değer Kazanımlarının İncelenmesinde Karikatür Kullanımı: Dayanışma Değeri Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 79-103.
8)  Ersoy, A., Bayır Gürdoğan, Ö. ve Güvey, E. (2010). İlköğretimde Proje Çalışmaları: Sınıf Öğretmenlerinin Velilerden Beklentileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 157-170.
9)  Ersoy, A. ve Yaşar, Ş. (2003). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (4),401-425.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Ersoy, A. (2015). Doktora öğrencilerinin ilk nitel araştırma deneyimlerinin günlükler aracılığıyla incelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri özetleri içinde (s. 593). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
2)  Ersoy, A., Sever, I. ve Papatğa, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının Facebook'un akademik amaçlı kullanımına ilişkin görüşleri. (29-31 Mayıs 2014). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
3)  Ersoy, A.ve Karaduman, H. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Araştırma Raporlarında Dijital Aşırma: Google Arama Motoru Örneği. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. (20-22 Mayıs 2010). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
4)  Anagün,Ş. S., Yalçınoğlu, P. ve Ersoy, A. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme ve Öğrenme Felsefelerinin Yapılandırmacılık Açısından İncelenmesi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. (21-23 Mayıs 2009). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
5)  Ersoy, A. (2008). Sınıf Öğretmeni Adyalarının Güncel Eğitim Sorunlarına Bakış Açıları: Örnek Olaya Dayalı Öğrenme. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler içinde (ss. 561-566). (2-4 Mayıs 2008). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
6)  Ersoy, A. ve Özden, M. (2007). Sınıf Öğretmenliği Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. (17-20 Ekim 2007). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
7)  Ersoy, A. ve Kuzu, A. (2007). Nitel Veri Toplama Aracı Olarak Video: Yararları, Sınırlıkları, Geçerlik ve Güvenirlik. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. (17-20 Ekim 2007). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
8)  Ersoy, A. (2007). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Okul Dışı Etkinlik Olarak Ev Ödevi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler içinde (ss. 64-69). (27-29 Nisan 2007). Eskişehir.
9)  Yaşar, Ş., Gültekin, M. ve Ersoy, A. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretimin Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Görüşleri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri kitabı. Cilt 2, 316-324. (14-16 Nisan 2006). Ankara: Kök Yayıncılık.
10)  Ersoy, A. ve Albayrak, Y. (2006). Sosyal Bilgiler Dersinde Teknoloji Destekli Proje Tabanlı Öğrenme: 'Eskişehir'i Tanıyalım'. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2006, (8-9 Nisan 2006), Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
11)  Gültekin, M., Ersoy, A. ve Duban, N. (2005). Çoklu Ortam Destekli Proje Tabanlı Öğrenme: Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Disiplinlerarası Örnek Bir Uygulama. I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. (18 Kasım 2005). Ankara.
12)  Yaşar, Ş., Gültekin, M. ve Ersoy, A. (2005). Sınıf Öğretmenliği Doktora Programına Eleştirel Bir Bakış. II. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. (26-28 Eylül 2005), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
13)  Ersoy, A. (2000). Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Türkiye: İlköğretimde Bilgisayar Kullanımı Yoluyla Bilgisayar Okur-Yazarlığı Kazandırılması ve İnternet. BTIE 2000 Konferansı ve Sergisi Bildiriler Kitabı. (15-17 Mayıs 2000). ss.7-13

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Ersoy, A. & Bozkurt, M. (2016). Anlatı araştırması A. Saban & A. Ersoy (Edt.) Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (s. 209-250). Ankara: Anı.
2)  Saban, A. & Ersoy, A. (Edt.). (2016). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı.
3)  Ersoy, A. & Avcı, E. (2016). Eylem araştırması S. D. Bedir Erişti (Ed.). Görsel Araştırma Yöntemleri: Teori, Uygulama ve Örnek içinde (s.109-146). Ankara: PegemA.
4)  Ersoy, A. (2016). Çocuklarla araştırma yapmak A. T. Kumtepe (Ed.). Çocukları Tanıma ve Değerlendirme içinde (ss. 44-71). Eskişehir: Anaodlu Üniversitesi Açıköğreitm Fakültesi Yayınları.
5)  Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Analizde ilk adımlar A. Ersoy (Çev). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi içinde (s. 50-89). (İkinci Baskıdan Çeviri). S. Akbaba Altun ve A. Ersoy (Çeviri Editörleri). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Orijinal baskı 1994].
6)  Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi (İkinci Baskıdan Çeviri). S. Akbaba Altun ve A. Ersoy (Çeviri Editörleri). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Orijinal baskı 1994].
7)  Ersoy, A. (2014). Mesleki etik. E. Turan (Ed). Sektör Uygulmaları içinde (s. 32-52). Eskişehir: Anadolu Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
8)  Anagün, Ş.S. ve Ersoy, A. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. S. Baştürk (Ed). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 375-416). Ankara: Vize Yayıncılık.
9)  Ersoy, A. (2013). Sosyal bilim ve eğitim araştırmalarında etik. S. Baştürk (Ed). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 33-65). Ankara: Vize Yayıncılık.
10)  Glesne, C. (2012). Devam Eden Araştırma A. Ersoy (Çev)., A, Ersoy ve P. Yalçınoğlu (Çev. Edt.). Nitel Araştırmaya Giriş içinde (s. 358-373), Ankara: Anı Yayıncılık.
11)  Glesne, C. (2012). Öykünüzü Keşfetmek: Veri Analizi A. Ersoy (Çev)., A, Ersoy ve P. Yalçınoğlu (Çev. Edt.). Nitel Araştırmaya Giriş. içinde (s. 251-296), Ankara: Anı Yayıncılık.
12)  Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu (Çev. Edt). Ankara: Anı Yayıncılık.
13)  Ersoy, A. (2008). Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri. Eğitim Bilimine Giriş. Gültekin, M. (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 133-254.
14)  Ersoy, A. (2008). Türkçe Öğretim Etkinliklerinin Planlanması. Türkçe Öğretimi. Pilancı, H. (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 205-224.
15)  Ersoy, A. (2008). Türkçe Öğretiminde Ortam Düzenleme ve Araç Gereç Kullanımı. Türkçe Öğretimi. Pilancı, H. (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 179-204.
16)  Ersoy, A. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Yararlanma. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Yaşar, Ş. (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 143-164.
17)  Ersoy, A. (2007). Sağlık Eğitimine Yönelik Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri. Trafik ve İlk Yardım. Belet, Ş. D. (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 43-68.
18)  Ersoy, A. (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Etkinliklerinin Planlanması. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Gültekin, M. (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 85-105.
19)  Ersoy, A. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıfta Teknoloji Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamaları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Diğer Yayınlar
1)  Ersoy. A. (2007). Odabaşı, H. F., Kabakçı, I. ve. Çoklar, A. N. (2007). İnternet, Çocuk ve Aile. İlköğretim Online, 6(3), k:1, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr (Kitap İnceleme).

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Doktora Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri (Erasmus Yoğun Programlar [IP], 5-19 Haziran 2014) – Öğretim üyesi, Doğu Finlandiya Üniversitesi
2)  Doktora Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri (Erasmus Yoğun Programlar [IP], 6-20 Haziran 2013) – Öğretim üyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
3)  (Eğitmen) Bilsemliyiz Yaz Okulu-2012. TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları (Proje No: 111B200). 07/07/2011-15/07/2012
4)  (Araştırmacı). İlköğretim Beşinci Sınıfta Teknoloji Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamaları. Anadolu Üniversitesi BAP Projesi. Proje No: 050514. 2005-2006
5)  (Eğitmen) Bilsemliyiz Yaz Okulu-2011. TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları (Proje No: 111B200). 27/06/2011-15/07/2011

Başarı ve Ödüller
1)  2013 TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
2)  2011 TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
3)  2008 TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  ÖMB303 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
2)  İSÖ401 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi
3)  İSÖ211 Eğitimde Güncel Sorunlar
4)  ÖBM103 Eğitim Bilimine Giriş
5)  SAĞ402 Sağlık ve Trafik Eğitimi
6)  İSÖ406 Öğretmenlik Uygulaması
7)  THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları
8)  ARY204 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
9)  İÖÖ502 İlköğretimde Araç-Gereç Kullanımı
10)  SBÖ204 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
11)  ARY521 Nitel Araştırma Yöntemleri
12)  ÖMB310 Okul Deneyimi
13)  ÖMB212 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
14)  ETK500 Bilim Etiği
15)  ARY619 Nitel Veri Analizi

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 10:00-11:45 : ETK500 Bilim Etiği
2)  Pazartesi Saat 14:00-16:45 : İÖÖ502 İlköğretimde Araç Gereç Kullanımı
3)  Salı Saat 14:00-15:45 : ETK500 Bilim Etiği
4)  Salı Saat 16:00-17:45 : İSÖ211 Eğitimde Güncel Sorunlar
5)  Çarşamba Saat 14:00-15:45 : ETK500 Bilim Etiği
6)  Çarşamba Saat 16:00-17:45 : ETK500 Bilim Etiği
7)  Perşembe Saat 13:00-14:45 : İSÖ417 D Öğretmenlik Uygulaması II
8)  Perşembe Saat 16:00-17:45 : İSÖ211 Eğitimde Güncel Sorunlar
9)  Cuma Saat 13:00-14:45 : İSÖ211 Eğitimde Güncel Sorunlar