Profesör Doktor Erhan EROĞLU
E-Mail: eeroglu@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~eeroglu/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:Türkiye Cumhuriyeti
İş Adresi:ANADOLU UNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2531
Faks:+90 (222) 320 4520
Fakülte:İletişim Bilimleri Fakültesi
Bölüm:İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı:İletişim Ana Bilim Dalım

Öğrenim Durumu
Lisans:  Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişimi ve Planlaması, 15/06/1994
Yüksek Lisans:  Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri ABD, 01/09/1996
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı, 21/11/2001

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Yardımcı Doçent: İletişim Bölümü, Anadolu Üniversitesi, 22/12/2001
Doçent:  İletişim Bölümü, Anadolu Üniversitesi, 9.10.2006, 09/10/2006

İdari Görevler
1)  Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, 14/07/2005

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Eğitim Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği, 01/09/1996

Doktora Tezleri
1)  Öğretim Elemanlarının Algıladığı Hizmet Kalitesi ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Bir Uygulama Örneği, 21/11/2001

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Eroğlu, E. “Örgütlerde İletişim Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya: Selçuk Üniversitesi, Yıl: 2011, Sayı: 26, ISSN 1302-1796., 01/10/2011
2)  Eroğlu, E. & Taşcı, D. “Yöneticinin Kişilik Özellikleri İle Kullandıkları İkna ve Etkileme Taktiklerinin Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya: Selçuk Üniversitesi, Yıl: 2007, Sayı: 17, ISSN 1302-1796, s. 533-546., 01/01/2007
3)  Eroğlu, E. “The Effects of Career Planning Efforts on The Qualıty of Organızatıonal Communıcatıon and Organızatıonal Devotıon Based on Human Resources” Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 14, Bişkek, Kırgızistan, 01/01/2006
4)  Eroğlu, E. “Yöneticilerin Dedikodu ve Söylentiye Yönelik Davranış Biçimlerinin Belirlenmesi (Arfor Taşıma Hizmetleri A.Ş.’de Bir Uygulama)” Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 13, Bişkek, Kırgızistan, 01/01/2005
5)  Eroğlu, E. & Murat Barkan, “Uzaktan Öğretimde Kalite: “... sayısal büyüklükler doyuma ulaştı... ya şimdi?...”” TOJET – The Turkish Online Journal of Educational Technology, www.tojet.net, Volume: 3, Issue: 4,, 01/10/2004
6)  Eroğlu, E. & Murat Barkan, “Eğitim İletişiminde Çağdaş Ortamlar: “... iletişim bir sorun kaynağı mı yoksa çözüm seçeneği mi?...”” TOJET – The Turkish Online Journal of Educational Technology, www.tojet.net, Volume: 3, Issue: 3, 01/07/2004

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Eroğlu, Erhan & Özkan, Gülden. “Analyzing The Relationship Between The “Organizational Culture” And “Communicational Satisfaction” And An Application In Eskisehir Woodlands Administration” 6th International Symposium Communication in the Millenium, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Mayıs 2008. ISBN: 978-975-404-833-9, 15/05/2008
2)  Eroğlu, E. “Etkin İletişim Yönetiminde Örgütleme Becerisi,” 1st International Symposium. “Communication and Media Studies in the Process of Social and Cultural Interaction” Kyrgyz-Turkish Manas University Publications: 72, Conference Series: 9, Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek-Kyrgyzstan, 8-10 June 2005, 411-422 pp, 10/06/2005
3)  Eroğlu, E. “Yönetici-Çalışan İletişiminde Etkin Geribildirim,” 1st International Symposium. “Communication and Media Studies in the Process of Social and Cultural Interaction” Kyrgyz-Turkish Manas University Publications: 72, Conference Series: 9, Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek-Kyrgyzstan, 8-10 June 2005, 355-364 pp., 10/06/2005
4)  Eroğlu, E. “İletişim Eğitimine Genel Bir Bakış: İletişim Fakültelerinde Görev Alan Öğretim Eşemanlarının Sınıf İçindeki İletişim Özelliklerinin Belirlenmesi,” 2nd International Symposium. Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars. İstanbul: In Cooperation with University of Texas at Austin, Anadolu University and Istanbul University, Volume:2, 583-604 pp, 19/03/2004
5)  Eroğlu, E. & Deniz Güler, “Internet Cafe Müşteri Profili: Eskişehir Örneği,” 1st International Children and Communication Conference, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 327-336 pp., 15/10/2003
6)  Eroğlu, E. “Çocuk-İnternet İletişimi: Çocuğun Dünyaya Bakışında Yeni Bir Pencere” 1st International Children and Communication Conference, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 337-344 pp.,, 15/10/2003
7)  Eroğlu, E. & Deniz Taşcı, “Stress Sources Affacting the Quality of Organization Communication and an Application for the Instructors of Educational Faculty at Anadolu University in Turkey,” STAR2002 Stress and Anxiety Research Society, 23rd International Conference, Melbourne/Australia, 59-61 pp., 14/07/2002
8)  Eroğlu, E. “Uzaktan Öğretimde Bütünsel Kalite,” Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 23/05/2002

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Eroğlu, Erhan. “Örgütsel İletişimin İşgörenlerin Duygu Gösterimlerinin Yönetimine Olan Etkisi” Selçuk iletişim Dergisi, Yıl: 2010 Temmuz, Cilt: 6 Sayı: 3, ISSN 1302-2865 60, 01/07/2010
2)  Eroğlu, Erhan & Özkan, Gülden. “Örgüt Kültürü” ve “İletişim Doyumu” İle Bireysel Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama Örneği” Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi. Cilt:5 Sayı: 4 Ocak 2009, s. 50-61. ISSN: 1302-2865., 01/01/2009
3)  Eroğlu, E. & Sarıkamış, Ç. “Örgüt Kültürü ve Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin Örgüte Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi: Başarı Teknik Servis A.Ş’de Bir Uygulama” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008, Sayı:32, s.53-66. ISSN 1302-633, 01/08/2008
4)  Eroğlu, E. & Taşcı, D. “Kurumsal İletişim Kalitesinin Oluşmasında Yöneticilerin Geribildirim Verme Becerilerinin Etkisi,” Selçuk İletişim Dergisi, Konya: Selçuk Üniversitesi, Yıl: 2008, Cilt: 5, Sayı: 2, ISSN 1302-2865, s. 26-34., 01/07/2008
5)  Eroğlu, E. & Solmaz, B. “Kurumsal (Örgütsel) İletişimde Kalite Odaklı Halkla İlişkiler ve Toplam Kalite Yönetimi,” KİLAD Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, Bahar 2006, ISSN 1303-2771, s. 81-88., 01/11/2006
6)  Eroğlu, E. & Atabek, N. “İletişim Fakültesi Öğrencilerinin “Etik Eğitimi”ne ve “İletişim Etiği”ne İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi,” Global Media Journal (Turkish Edition) Küresel İletişim Dergisi, Kıbrıs: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Güz 2006, Sayı: 2, ISSN 1450-4170, 01/11/2006
7)  Eroğlu, E. “İnsan Kaynakları Anlayışı Açısından Yönetici ve Personelin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi (Tepe Mobilya Ticaret Ve Anonim Şirketi Panel Mobilya Üretim Tesisleri’nde Bir Uygulama Örneği)”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 3. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 05/03/2006
8)  Eroğlu, E. & Başak Solmaz, “Örgütlerde İşgörenlere Yönelik Mobbıng (Yıpranma) Davranışları ve Örgütsel İletişime Etkileri”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 21. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 01/03/2006
9)  Eroğlu, E. & Gürler Sunel, “Yöneticilerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Penguen Gıda İşletmesinde Bir Uygulama”, Review of Social, Economic and Business Studies, Cyprus: Eastern Mediterranean University, Vol.3/4, 184-209 pp.,, 12/02/2006
10)  Eroğlu, E. & Deniz Taşcı, “İşletmelerin Öğrenen Organizasyon Olma Yolundaki Çabalarının Türkiye’deki Görünümü”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları, Cilt: 4, Sayı: 2, 2004, s. 89-108., 12/12/2004

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Eroğlu, Erhan. “Orman Yangınları Konusunda Bilinçlendirme Faaliyetleri” 1. Orman Yangınlarıyla Mücadele Sempozyumu. Antalya: Ocak 2009, 01/01/2009
2)  Eroğlu, E. & Deniz Güler, “Oyun Merkezleri ve Çocuklar”, 1. Ulusal İletişim Sempozyumu, Ankara Üniversitesi & Gazi Üniversitesi, Ankara, 293-309 pp, 05/05/2000
3)  Eroğlu, E. “Temel Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Etkileri”, 4. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Sayı: 7-2000 (Özel Sayı) s.167-174,, 15/10/1998

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Eroğlu, E. İletişimci Liderlik (Yöneticilerin İletişimci Biçimleri Üzerine Bir Araştırma). Konya: Literatürk, Eylül 2011, ISBN 978-605-4336., 01/09/2011
2)  Eroğlu, E. Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi, 9. Bölüm. 2008, ISBN 978-605-0022-18-6., 01/01/2008
3)  Eroğlu, E. Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi, 8. Bölüm. 2008, ISBN 978-605-0022-18-6., 01/01/2008
4)  Eroğlu, E. ve Diğerleri Avrupa’da Türkçe “İkinci Dil” Öğretimi Araştırması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1719, 2007, ISBN 978-975-06-0424-9., 01/01/2007
5)  Eroğlu, E. ve Diğeleri. Avrupa’da Türkçe “Ana Dil” Eğitimi Araştırması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1720, 2007, ISBN 978-975-06-0423-2., 01/01/2007
6)  Eroğlu, E. Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi. Ankara: Nobel Yayınevi, 01/01/2004

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Eroğlu, Erhan. “Örgütsel İletişim Kalitesinin Önemi” Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Dergisi, 01/01/2010