Profesör Doktor Emine KOLAÇ
E-Mail: ekolac@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ekolac/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
Fakülte:Açıköğretim Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bilim Kolu:Türkçe Eğitimi
İlgi Alanları:Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türkçenin Uzaktan Öğretimi, Çocuk Edebiyatı, İlkokuma ve Yazma Öğretimi

Öğrenim Durumu
Lisans:  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Yüksek Lisans:  İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, 12/06/2008
Doçentlik:  Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Türkçe Eğitimi, 14/01/2011

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede
2)  Almanca: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Türkçe Eğitimi 10/11/2008
Doçent:  Türkçe Eğitimi 14/01/2011

İdari Görevler
1)  Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, 02/10/2014 - 03/10/2016
2)  Rektörlüğe Bağlı Türk Dili Bölümü Başkanı, 02/02/2015

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Cevat Fehmi Başkut'un Tiyatro Eserleri Üzerine Bir İnceleme. İnönü Üniversitesi.

Doktora Tezleri
1)  Çoklu Zeka Temelli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlkokuma Öğretiminde Uygulanabilirliği. Anadolu Üniversitesi(2008)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Pehlivan, A. (2015). Açık ve Örgün Eğitim Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Öğretim Programında Somut Olmayan Kültürel Miras Ögelerinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Kolaç, E. (2015). Readabılıty Level Of The Texts In Open Educatıon Secondary School Turkısh Coursebooks. Journal Of Educational & Instructional Studies İn The World, 5(4).
2)  Kolaç, Emine. (2015). An analysis of texts in Turkish coursebooks studied at open education secondary school. The Turkish Online Journal of Distance Education. 16 (4) : 98-113
3)  Kolaç,E., Karadağ,R. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının "değer" kavramına yükledikleri anlamlar ve değer sıralamaları.İlköğretim Online Dergisi, 11 (3),762-777.
4)  Kolaç, E; Demir, T. ve Karadağ, R. (2012). Öğretmen adaylarının dil eğitiminde çocuk edebiyatı metinlerinin kullanımına yönelik görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,16,1:195-212.
5)  Karadag, R; Kolaç, E ve Ulaş, A. Halim (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının "kültür" kavramına yükledikleri anlamlar ve popüler kültüre bakışları. İlköğretim Online Dergisi,11 (2), 381-394.
6)  Ulaş, A. H., Kolaç, E., & Sevim, O. (2011). Reflective thinking tendencies of Turkish language teachers. Ekev Akademi Dergisi, 46: 389–404.
7)  Ulaş, H, Kolaç, E, Sevim, O. (2011). Metacognıtıon awareness levels of Turkish teacher candidates. E-Journal of New World Sciences Academy, 6:1,138-152.
8)  Ulaş, H; Kolaç, E ve H. Karabacak (2010). Evaluatıon of prımary school Turkısh Language Program (1-5) ın terms of crıtıcal thınkıng skılls. Ozean Journal of Applied Science, 3:4, 387-396.
9)  Kolaç, Emine (2010). Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde değerler ve hoşgörü eğitimi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,55,193-208.
10)  Kolaç, Emine(2009). İlköğretim odaklı bilimsel yayınlarda sözlük kullanma durumu. International Turkish Studies , 4(4), 743-760.
11)  Kolaç, Emine (2009). Küreselleşmenin Türkçeye etkileri. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 6 (3)(Eylül 2009), 33-56.
12)  Kolaç, Emine (2009). Somut olmayan kültürel mirası koruma, bilinç ve duyarlılık oluşturmada Türkçe eğitiminin önemi. Millî Folklor Dergisi (International and Quarterly Journal of Cultural Studies),11(82),19-31.
13)  Kolaç,Emine(2009. Evaluation of the Turkish text types in Turkish course books in primary schools. International Journal of Human Sciences,6 (1), 594-620.
14)  Kolaç, Emine(2008). Gülten Dayıoğlu’nun yurdumu özledim romanında dış göç sorununun çocuk boyutu. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Dergisi (İnternational Turkish Studies , 3 (7), 457-479
15)  Kolaç, Emine (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının anadilimizin yaşadığı sorunlara ilişkin farkındalıkları, görüş ve önerileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 1 (5), 441-455.
16)  Kolaç, Emine(2008). Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi-öğretimi çerçevesinde Milli Eğitim Şuralarının değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 1 (5), 416-440.
17)  Kolaç, Emine (2008). Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencilerinin “yabancı dil öğretimi” ve “yabancı dille öğretim” konusundaki yönelim ve görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 1 (4), 397-412.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Kolaç, E, Gülden, B. (2016). Ortaokul Öğrencilerinde Nasreddin Hoca Algısı, Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Eskişehir. Anadolu Üniversitesi, 30 Eylül-2 Ekim 2016
2)  Kolaç, E. (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanımı, XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla. Sıtkı Kocaman Üniversitesi. 11 Mayıs-14 Mayıs 2016
3)  Kolaç, E. (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanımı. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (11-14 Mayıs 2016). Muğla
4)  Kolaç, E; Çalışır,Zenci,S. (2015).Açık öğretim ortaokulu Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin değerler açısından incelenmesi.1st International Congress on Distance Education and Educational Technology ICDET- 2015, İstanbul
5)  Kolaç, E;Candemir,K. (2015).Açık ve uzaktan eğitim araştırmalarında Türkçe eğitiminin yeri.1st International Congress on Distance Education and Educational Technology ICDET- 2015, İstanbul
6)  Kolaç, E; Bozkurt,F. (2015).Açık öğretim ortaokulu 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin söz varlığı açısından incelenmesi.1st International Congress on Distance Education and Educational Technology ICDET- 2015, İstanbul
7)  Kolaç, E;Yaşar,S. (2015).Açık öğretim ortaokulu 5. ve 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin söz varlığı açısından incelenmesi.1st International Congress on Distance Education and Educational Technology ICDET- 2015, İstanbul Aydın Üniversitesi.
8)  Kolaç, Emine (2015).Açık öğretim ortaokulu Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeyi.1st International Congress on Distance Education and Educational Technology ICDET- 2015, İstanbul Aydın Üniversitesi.
9)  Kolaç, Emine; Şen, Ülker (2015).Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü öğretiminde geleneksel çocuk oyunlarından yararlanma, I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı (TÜDÇOOK),Eskişehir, TÜRKİYE
10)  Kolaç, Emine (2014). Açık Öğretim Orta Okulu Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür, Konu ve İleti Açısından İncelenmesi, 5. International Conferenece on New Trends in Education and Their Implications, ICONTE 2014, 24-26 Nisan 2014, Antalya/ Türkiye
11)  Kolaç, Emine (2014). Türkiye’deki Çocuk Edebiyatı Araştırmalarına Yönelik Bir Değerlendirme, 1. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu, 14-17 Nisan 2014, Eskişehir/Türkiye
12)  Kolaç, Emine (2014). Türkçe Öğretimi Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmalarda Kullanılan Araştırma Yöntemleri, 5. International Conferenece on New Trends in Education and Their Implications, ICONTE 2014, 24-26 Nisan 2014, Antalya/ Türkiye
13)  Kolaç, Emine (2013). Ortak kültürün oluşturulmasında öğretmen, öğretim programı ve ders kitaplarının rolü ve öneriler. 2. Dünya Türk Forumu- Türk Diasporası ve Türk Kültürü, Vizyon 2023 ,(4-5 Nisan 2013), İstanbul, TÜRKİYE.
14)  Kolaç, Emine, Demir, T. (2011). Öğretmen adaylarının, dil eğitiminde çocuk edebiyatı metinlerinin kullanımına yönelik görüşleri. Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözüm Önerileri Uluslararası Sempozyumu,(11-13 Kasım 2011), İstanbul, TÜRKİYE.
15)  Kolaç, Emine; Ulutaş, N. (2010).Türk şiirinde kullanılan Türkçeye yönelik metaforlar. IIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık), İzmir, TÜRKİYE.
16)  H. Ulaş, Emine Kolaç, O. Sevim, H. Gözütok Şahin (2010).Views of Turkish Language Teacher Candidates on the Abilities of Teachers for Using Basic Language Skills and on the Lessons Included in the Curriculum.World Conference on Learning, Teaching and Administration, WCLTA-2010, 29-31 Ekim, 2010, Cairo/EGYPT
17)  H.Ulaş, Emine Kolaç, O. Sevim, H. Gözütok Şahin (2010).Evaluation of the Attitudes of Classroom Teacher Candidates Towards Oral Expression and Towards the Lesson of Oral Expression.World Conference on Learning, Teaching and Administration, WCLTA-2010, 29-31 Ekim, 2010, Cairo/EGYPT
18)  H. Ulaş, Emine Kolaç, C. Epçaçan, O. Sevim (2010).Attitudes and Opinions of Turkish Language Teacher Candidates on the Usage of Basic Language skills.World Conference on Learning, Teaching and Administration, WCLTA-2010, 29-31 Ekim, 2010, Cairo/EGYPT
19)  H. Ulaş, Emine Kolaç, Y. Topal, O. Sevim (2010).Assessment of Turkish and Class Teacher Candidates’ Attitudes Towards Children’s Literature and Children’s Literature Lesson. World Conference on Learning, Teaching and Administration, WCLTA-2010, 29-31 Ekim, 2010, Cairo/EGYPT
20)  Emine Kolaç,H. Ulaş, B.Yaman, O. Sevim (2010). Assessing Turkish language books used for the first and second echelon in primary education on in term s of principles of creative Writing.World Conference on Learning, Teaching and Administration, WCLTA-2010, 29-31 Ekim, 2010, Cairo/EGYPT.
21)  Kolaç, Emine (2010). Türkçe Derslerinde Yunus Emre’nin Öğretileri Yoluyla Değerler Eğitimi. X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni. (06-08 Mayıs 2010), Osmangazi Üniversitesi Yunus Emre Araştırma Merkezi ve Türk Dil Kurumu Başkanlığı ,Eskişehir, TÜRKİYE.
22)  Kolaç, Emine (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının anadilimizin yaşadığı sorunlara ilişkin farkındalıkları, görüş ve önerileri.Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (27-28 Mart 2008),Gazimagosa, KKTC.
23)  Kolaç, Emine (2009). Dış göç sorununun dil boyutu ve edebiyatımıza yansımaları. Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu (21-23 Mayıs 2009), Ankara, TÜRKİYE.
24)  Kilimci,S.,Kolaç,Emine (2009). A metaphor analysis about the perceptions of Turkish immigrants in Sweden towards Turkish language. II.Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi (14-16 Mayıs 2009), Anvers, BELÇİKA.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Kolaç, Emine(2003). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı Olarak değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 105-137.
2)  Kolaç, Emine(2008). Küresel dil kavramının düşündürdükleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık, 61-82.
3)  Kolaç, Emine (2009). Öğretmen adaylarının Türkçe sözlük ve yazım kılavuzu kulanma konusundaki tutum ve görüşleri. Türk Dil Kurumu Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi,XCVIII (691), 50-59.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Kolaç, Emine. (2015). Öğretmen adaylarına eleştirel okuma ve eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması. III. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı-Türkçe Öğretmeni yeterliği.11-12 Haziran, Sakarya/TÜRKİYE
2)  Karadağ, Ruhan, Kolaç, Emine, Ulaş,Halim(2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kültür Kavramına Yükledikleri Anlamlar ve Popüler Kültüre Bakışları, 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (5-7 Ekim 2011), Ankara Üniversitesi ÇOGEM, Ankara.
3)  Kolaç, Emine, Karadağ, Ruhan(2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarına Göre Değer Kavramı ve Değer Öğretimi. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (5-7 Ekim 2011), Ankara Üniversitesi ÇOGEM, Ankara.
4)  Kolaç, Emine (2010). Türkçe Öğretiminde Etkililiği Sınanan Yaklaşımlar ve Uygulama Sonuçları. Prof. Dr. Cahit Kavcar Türkçe Öğretimi Çalıştayı.(13-15 Mayıs 2010), Ankara Üniversitesi, Ankara.
5)  Kolaç, Emine (2009). Türkçe öğretim programlarının "yaratıcılık kavramı" açısından değerlendirilmesi. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar 2. Ulusal Kongresi (25-27 Mart 2009), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
6)  Kolaç, Emine(2009). Türkiye’de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, görüşler, öneriler. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenler Zirvesi.(6-7 Mart 2009), Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara.
7)  Kolaç, Emine (2008). İlkokuma yazma alanında yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (02-04 Mayıs 2008), Çanakkale.
8)  Kolaç, Emine(2007). Sınıf öğretmeni adaylarının okuyucu profilleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (27-29 Nisan 2007). Eskişehir.
9)  Kolaç, Emine(2000). Eğitimde programın önemi, ilköğretim okulları Türkçe dersi öğretimi taslak programına eleştirel bir bakış. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. (01-3 Eylül 1999), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
10)  Kolaç, Emine (1998). Türkçe eğitiminde ve öğretiminde öğretmen faktörü. AÜ TÖMER Gaziantep Şubesi-Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu. (20-23 Haziran 1998), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Kolaç, Emine (2013). “Okuma ve Dinleme”, Türk Dili 2, Ed. M. Macit ve S. Cavkaytar, Ünite 7, 170-193, Anadolu üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 1871, Eskişehir
2)  Kolaç, Emine (2016). “Çocuk edebiyatı ve gelişimsel uygunluk, 12 yaş ve sonrası çocuk edebiyatı”, Çocuk Edebiyatı ve Medya, Ed. Serap Erdoğan, Ünite 3, Anadolu üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
3)  Kolaç, Emine (2012). “Mektup/Söylev”, Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri, ed. İ.Çetişli ve E. Kolaç, Ünite 9, 174-195, Anadolu üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 1416, Eskişehir.
4)  Kolaç, Emine (2012). “Sohbet/Söyleşi”, Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri, ed. İ.Çetişli ve E. Kolaç, Ünite 5, 102-115, Anadolu üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 1416, Eskişehir.
5)  Kolaç, Emine (2012). “Röportaj/Mülâkat”, Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri, ed. İ.Çetişli ve E. Kolaç, Ünite 10, 196-217, Anadolu üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 1416, Eskişehir.

Diğer Yayınlar
1)  Kolaç, Emine (2009). Küreselleşme sürecinde somut olmayan kültürel mirasımıza, dilimize sahip çıkma sorumluluğu. Eğitişim Dergisi, Ekim 2009.
2)  Kolaç, Emine(2007).Gençliğe anadili bilinci kazandırma sorumluluğu.Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu Bülteni. S: 3; 4, 2007

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  BAP Proje (Anadolu Üniversitesi) Açık ve Örgün Eğitim Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Öğretim Programında Somut Olmayan Kültürel Miras Ögelerinin İncelenmesi (Yürütücü), 27/05/2016
2)  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Problem Çözme Teknikleri Semineri, Eğitim Sorumlusu, 1-5 Eylül 2014, Ayvalık/ Balıkesir
3)  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Problem Çözme Teknikleri Semineri, Eğitim Sorumlusu, 25-29 Ağustos 2014, Selçuk / İzmir
4)  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkçe Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri, Eğitim Sorumlusu, 23-27 Haziran 2014, Bodrum/ Muğla
5)  Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Türkçe Öğretimi Hizmetiçi Eğitim Semineri Türkçe Koordinatörlüğü, 4-15 Ağustos 2014, Eskişehir
6)  Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'nün düzenlediği "İlköğretim Programlarının Tanıtımı" konulu seminerde Türkçe Komisyonu üyesi, 9-11 Şubat 2005.

Başarı ve Ödüller
1)  2010-A Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
2)  2009-A Tübitak Yayın Teşvik Ödülü

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Türkçe Öğretimi
2)  İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
3)  Çocuk Edebiyatı
4)  Sözlü ve Yazılı Anlatım
5)  Yeni Türk Edebiyatı
6)  Konuşma ve Yazma Eğitimi 1-2
7)  Eleştirel Okuma
8)  Etkili İletişim Becerileri
9)  Yaratıcı Yazma
10)  Dinleme Eğitimi
11)  Özel Öğretim Yöntemleri
12)  Kompozisyon Eğitimi
13)  Türkçenin Güncel Sorunları
14)  Türk ve Dünya Edebiyatından Roman İncelemeleri
15)  Sosyal Bilgilerde Yazılı ve Sözlü Edebiyat İncelemeleri
16)  Öğretmenlik Uygulaması
17)  Okul Deneyimi

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Türkçe Öğretimi
2)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
3)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Çocuk Edebiyatı
4)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Eleştirel Okuma
5)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Yaratıcı Yazma
6)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Sosyal Bilgilerde Yazılı ve Sözlü Edebiyat İncelemeleri
7)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Türk ve Dünya Edebiyatından Roman İncelemeleri
8)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Türkçenin Güncel Sorunları
9)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Sözlü ve Yazılı Anlatım
10)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Okul Deneyimi
11)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Öğretmenlik Uygulaması
12)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Halk Kültürü Eğitimi