Doçent Doktor Ertuğrul UZUN
E-Mail: erugrulu@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~erugrulu/

Kişisel Bilgiler
Uyruğu:TC
İş Adresi:HUKUK FAKÜLTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2231
Fakülte:Hukuk Fakültesi
Bölüm:Kamu Hukuku
Ana Bilim Dalı:Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Öğrenim Durumu
Lisans:  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 15/09/1999
Yüksek Lisans:  Malta Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malta, 15/11/2001
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Kamu Hukuku, Eskişehir, 06/04/2006

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 26/12/2006
Doçent:  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi, 10/10/2012

İdari Görevler
1)  Kamu Hukuku Bölüm Başkanı, 20/09/2011 - 20/10/2014

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Uzun, Ertuğrul. "The Human Rights Policy of the Barcelona Process". University of Malta, Faculty of Law, 09/11/2001

Doktora Tezleri
1)  Uzun, E., "Hukukun Göstergebilimsel Analizi", Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 06/04/2006

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Uzun, E., "Hukuk Mantığının Sorunları: Yargı Kararlarının Doğruluğu Sorunu", Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara Barosu, 11-15 Ocak 2010.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Uzun, E., "Yorumu Hukuktan Kurtarmak", Ankara Barosu Dergisi, 2016/2, ss. 227-263.
2)  Uzun, E., "Alf Ross'un 'Geçerli Hukuk' Anlayışı Üzerine Bir Eleştiri", Prof.Dr.Mehmet Akad'a Armağan, Ed.: B.V. Dinçkol vd., İstanbul: Der Yayınları, 2012, ss. 893-913.
3)  Uzun, E., "Aulis Aarnio'nun Hukukî Muhakeme Teorisinde Hukukî Yorumların Doğruluk Ölçütleri", Legal Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, C. 7, S. 18, 2011, ss. 95-120.
4)  Uzun, E., "Robert Alexy'nin Hukuki Argümantasyon Teorisinde Hukuki Tartışma Kuralları", Legal Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2010/1, ss. 13-52.
5)  Uzun Ertuğrul ve Elif Uzun, "Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco de Vitoria", UHP, C. 5, S. 18, 2009, ss. 39-60.
6)  Uzun, E., "Kriminoloji Tarihinde Klasik ve Pozitivist Okullar", Ceza Hukuku Dergisi, C. 4, S. 9, Nisan 2009, ss. 117-53.
7)  Uzun E., "Yargıtay Kararlarından Örneklerle Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Zafiyeti", Legal Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2007/2, S. 7, ss. 359-76.
8)  Bix, Brian, "Doğal Hukuk: Modern Gelenek", Çev.: Ertuğrul Uzun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 2, 2004, ss. 291-343.
9)  Uzun E., "John Rawls'un 'Orijinal Pozisyon'u ya da 'Cilalanmış' Toplumsal Sözleşme Kuramı", Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Ayferi Göze'ye Armağan, 2004/1-2, ss. 223-38.
10)  Uzun, E., "İngiliz Analitik Hukuk Teorisi ve John Austin", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S. 2, 2003, ss. 1-24.
11)  Uzun E., "Avrupa Birliği'nin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S.1, 2003, ss. 1-32.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Uzun E., "Yorum Yöntemlerini Bilmek Yorum Yapabilmek İçin Yeterli midir?-Hukuk Doktrini, Klasik Yorum Yöntemleri ve Hukuki Argümantasyon Teorisi", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-V, İstanbul, 13-17 Eylül 2010., 17/09/2010
2)  Uzun, E., "Hukuksal Usavurmada Dedüksiyonun Yersizliği", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-IV, 25-29 Ağustos 2008, İstanbul, 27/08/2008
3)  Uzun, E., “Düzenin Kollayıcısı Olarak Yargıç: Reis Bey Yaşıyor mu?”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Hukuk Edebiyat Paneli (19 Ekim 2012), Varlık, C. 80, S. 1263, Aralık 2012, ss. 17-20.
4)  Uzun, E., "Yapısalcı Hukuk Göstergebilimi ve Hukukta Anlam Yaratılması", ODTÜ Felsefe Günleri-Anlam Kongresi, 17-19 Aralık 2008.
5)  Uzun E., "Hukuksal Pozitivizmi Doğru Okumak", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-III, İstanbul, 7-9 Eylül 2006.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Uzun, E., Akıl Tutkunu Hukuk - A. Peczenik'in Hukuki Argümantasyon Teorisi Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2010
2)  Uzun, E., Hukuk Göstergebilimi, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2007
3)  Uzun, E. (Ed.: Elif Uzun), Adalet Meslek Etiği, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2015 (ISBN:978-975-06-1795-9, vii+162 s.)
4)  Uzun E., "İskandinav Hukuki Realizmi", Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, Ed.: E. Uzun, İstanbul: İthaki, 2015, ss. 91-112.
5)  Uzun E., "Amerikan Hukuki Realizmi", Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, Ed.: E. Uzun, İstanbul: İthaki, 2015, ss. 75-90.
6)  Uzun, E., "John Austin: Analitik Pozitivzim", Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, Ed.: E. Uzun, İstanbul: İthaki, 2015, ss. 11-28.
7)  Uzun, E., "Ahlaksızlığın Cezalandırılması: Devlin-Hart Tartışması", H.L.A. Hart ve Hukuk-Ahlak Ayrımı, Ed.: Sercan Gürler, 2015, 65-99.
8)  Uzun, E., Hukuk Metodolojisi Ders Kitabı, Türkiye Adalet Akademisi Yayını, Ankara, 2014.
9)  Uzun E., "Hukukun Uygulanması", Hukukun Temel Kavramları, Ed.: Ufuk Aydın, Elvan Sütken, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012, ss. 28-55.
10)  Uzun E., "Kurallar, Devlet ve Hukuk", Hukukun Temel Kavramları, Ed.: Ufuk Aydın, Elvan Sütken, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012, ss. 2-26.
11)  Uzun, E., "Tarihsel Gelişim ve Kuram", Uluslararası Hukuk I, Ed.: Ayşe Nur Tütüncü, Elif Uzun, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012.
12)  Uzun, E., "Özel Güvenlik Kavramı ve Tarihi", Özel Güvenlik Sistemleri, Editörler: Ertuğrul Uzun ve Elif Uzun, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayını, 2009-1. baskı, 2010-2. baskı, 2011-3. baskı, ss. 1-12.
13)  Uzun, E. (Ed.: Elif Uzun), Adalet Meslek Etiği, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011 (ISBN:978-975-06-0968-8, vii+122 s.)

Diğer Yayınlar
1)  Uzun, E., "Yüksek Mahkeme Kararlarında Ahlakî Gerekçeler", Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi Dergisi, Yıl: 2, S. 4, 2013, ss. 55-66., 2013
2)  Feteris, Eveline T., Hukuki Argümantasyonun Temelleri,Çev.: Ertuğrul Uzun, Paradigma, İstanbul, 2010
3)  Simts, Jan M., Hukuk ve Disiplinlerarasılık: Hukuk Araştırmalarının Kaçınılmaz Normatifliği Üzerine, Çev.: Ertuğrul Uzun, Hukuk Kuramı, C. 2, S. 6, Kasım-Aralık 2015, ss. 59-68.
4)  Uzun, E. (Ed.), Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, Ed.: E. Uzun, İstanbul: İthaki, 2015.
5)  Uzun E., Kitap İncelemesi: Gökhan Yavuz Demir, Sosyal Bir Fenomen Olarak Dilin Belirsizliği, Hukuk Kuramı, C. 2, S. 2, Mart-Nisan 2015, ss. 37-40.
6)  Uzun, E., ‘Platon’da Retorik’in Peşinde Bir Gorgias Okuması, Hukuk Kuramı, C. 2, S. 2, Mart-Nisan 2015, ss. 7-20.
7)  Hart, H.L.A., "Pozitivizm ve Hukuk ile Ahlakın Ayrılması", Çev.: Ertuğrul Uzun, H.L.A. Hart ve Hukuk-Ahlak Ayrımı, Ed.: Sercan Gürler, 2015, ss. 101-151.
8)  Uzun, E., "Hukuk Normu Üzerine Bir Not", Hukuk Kuramı, 2014, C. 1, S. 6, ss. 38-41.
9)  Kelsen, H., "Yorum Teorisi Üzerine", Çev. M.B.Aydın ve E. Uzun, Hukuk Kuramı, C. 1, S. 5, Eyül-Ekim 2014, ss. 45-51.
10)  Uzun, E., "Hukukun Saf Kuramı-Okuma Notları", Hukuk Kuramı, C. 1, S. 5, Eylül-Ekim 2014, ss. 52-63.
11)  Atienza, M. "Hukukta Argümantasyon", Çev. E. Uzun, Hukuk Kuramı, C.1, S. 4, Temmuz-Ağustos 2014, ss. 16-20.
12)  Olivecrona, Karl, "Realizm ve İdealizm: Hukuk Felsefesindeki Temel Sorun Hakkında Bazı Görüşler", Türkçesi: Ertuğrul Uzun, Prof.Dr.Mehmet Akad'a Armağan, Ed.: B.V. Dinçkol vd., İstanbul: Der Yayınları, 2012, ss. 1013-24.
13)  Uzun, Ertuğrul ve Elif Uzun (editörler), Özel Güvenlik Sistemleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayını, 2009-1. baskı, 2010-2. baskı, 2011-3. baskı.
14)  Uzun, E., "Cesare Bonesana Marchese di Beccaria", Felsefe Ansikpoledisi, Ed.: Ahmet Cevizci, Ankara: Babil, 2005, ss. 141-3.
15)  Uzun E., "Dworkin'in Dilberi", Günışığı - Aylık Hukuk Dergisi, S. 21, Kasım 2004, ss. 40-1.
16)  Uzun E., "Pozitivizmin İki Türü: Kapsayıcı ve Dışlayıcı", Günışığı-Aylık Hukuk Dergisi, S. 17-8, Temmuz-Ağustos 2004, ss. 44-5.
17)  Uzun, E. "Austin, John", Felsefe Ansiklopedisi, Ed.: Ahmet Cevizci, 1. Cilt, Etik Yayınları, Kasım 2003, İstanbul, ss.,737-40.
18)  Uzun, E. "H.L.A. Hart ve Sistem Olarak Hukuk", Günışığı-Aylık Hukuk Dergisi, S. 16, Haziran 2004, ss. 40-1.
19)  Uzun, E. "Pozitivist Olarak Hukuku Eleştirmek", Günışığı - Aylık Hukuk Dergisi, S. 15, Mayıs 2004, ss. 40-1.
20)  Uzun E., "Analitik Pozitivizmin Özü: Hukukun Ahlaktan Ayrılması", Günışığı-Aylık Hukuk Dergisi, S. 14, Nisan 2004, ss. 43-5.
21)  Uzun E., "Doğuştan Suçlular", Günışığı - Aylık Hukuk Dergisi, S. 5-6, Temmuz/Ağustos 2003, ss. 19-21.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Uzun, E., "Hukuk Yorumdur", İÜHFM, C. 72, S. 1, 2014, ss. 99-104.
2)  Uzun E., "Ahlâksızlığın Cezalandırılması: Devlin-Hart Tartışması", Eskişehir Barosu Dergisi, S. 6, Şubat 2005, ss. 152-71.

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Hukuk Kuramı, Yayın Kurulu üyeliği, 01/01/2014

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  HUK 244 Hukuk Metodolojisi, 2007
2)  HUK 153 Hukukun Temel Kavramları, BESYO, 2007
3)  HUK 247 Temel Hukuk, Eğitim Fakültesi, 2008
4)  HUK 244 Hukuk Metodolojisi, 2009-2011
5)  HUK 151 Hukukun Temel Kavramları, TOİYO, 2009
6)  HUK 153 Hukukun Temel Kavramları, Edebiyat Fak., 2009-2011
7)  FEL 102 Felsefeye Giriş, Hukuk Fak., 2009-2011
8)  HUK 341 Hukuk Felsefesi, 2009-2011
9)  HUK 151 Hukukun Temel Kavramları, BESYO, 2009
10)  HUK 247 Temel Hukuk, Eğitim Fakültesi, 2010
11)  HUK 151 Hukukun Temel Kavramları, TOİYO, 2011