Doçent Doktor Fatih TEMİZEL
E-Mail: ftemizel@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ftemizel/

Kişisel Bilgiler
Uyruğu:T.C
İş Adresi:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3330
Fakülte:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Muhasebe-Finansman
Bilim Kolu:Finansman
İlgi Alanları:Finansal Piyasalar,Yatırım Bankacılığı, Eski Banknot ve Hisse Senetleri, Seyahat

Öğrenim Durumu
Lise:  Vefa Lisesi, 1991
Lisans:  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, 1996
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman, 2000
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman, 2005

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  İşletme Finansman, 27/12/2005
Doçent:  Doçent: Muhasebe Finansman ABD, Anadolu Üniversitesi, 27/09/2013

İdari Görevler
1)  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Yardımcısı, 01/01/2006 - 30/08/2008
2)  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 03/03/2010 - 15/08/2011
3)  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkan Yardımcılığı, 22/05/2013 - 07/04/2015
4)  Sosyal Bilimler Ensititüsü Müdür Yardımcılığı, 25/08/2014
5)  nadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Yardımcısı, 25/08/2014

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Teknik Analizde Kullanılan Kısa Vadeli Göstergelerin İMKB-30 Kapsamındaki Hisse Senetleri İçin Uygunluğunun Test Edilmesi, 12/09/2000

Doktora Tezleri
1)  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapıları, 2005

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  İsmet ÖZGÜLER, Bireysel Finansal Kaynakların Yönetiminde Bir Araç Olarak Finansal Eğitimde Dünya Uygulamaları ve Türkiye Karşılaştırması, 17/01/2014
2)  Seliha Seçil BAYRAM, Finansal Okur Yazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama, 05/04/2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Sevim N., F.Temizel ve Ö. Sayılır, "The effects of financial literacy on the borrowing behaviour of Turkish financial consumers", International Journal of Consumer Studies, Vol. 36, Issue. 5, Septemper 2012 Pages:573-579, 01/09/2012
2)  Sarıkaya M.,S. Yılmaz ve F. Temizel, "The need and corporate reputation in publicly traded sports corporations: examination of Beşiktaş Sports Inc.", International Journal of Economics and Accounting, Vol.3, No. 1, 2012, 07/02/2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Çoban, F. Temizel, Analyzing and Comparing Websites of Turkish and English Football Clubs Which are List on Stock Exchanges in Investor Relations Contex", February 01-03, 2016, Barcelona, Spain, 03/02/2016
2)  Bayçelebi B.E., F. Temizel, "Investment Fund Performance Summary of Current Approaches and Recommendations for Turkey After the Period TEFAS",International Conference on Economics, February 01-03, 2016, Barcelona, Spain, 03/02/2016, 03/02/2016
3)  Temizel F. ve A.C. Koç, "Electricity Trading in Financial Markets: Suggestions for Turkey", International Conference on Economics, February 01-03, 2016, Barcelona, Spain, 03/02/2016
4)  Er F., F. Temizel, A. Özdemir ve H. Sönmez, "Exploring The Effect Of Undergraduate Programs To Financial Literacy Level: The Case Of Turkey", International Conference in Economics econworld 2014, 3-5 September 2014, Praque, Czech Republic, 05/09/2014
5)  Sönmez H., F. Er, F. Temizel ve A. Özdemir, "Financial Literacy of University Students: The Case Of Turkey From The Perspective of OECD", International Conference in Economics econworld 2014, 3-5 September 2014, Praque, Czech Republic, 05/09/2014
6)  Temizel F. ve M. Ertuğrul, "The Trend Towards Mobile Platforms in Financial Literacy Education: Turkey Case", 2nd International Conference on Open and Distance e-Learning: Universities in an Era of Open Education 18-20 June 2014, University of Philippines Open University, 19/06/2014
7)  Meriç E., S. Gümüş ve F. Temizel,"Supporting of Accounting and Finance Education with E-learning Environments", 2. Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History (2. BMAC), September 14-18 2010, İstanbul, 15/09/2010
8)  Temizel F., C. Toraman ve S. Yılmaz, "Stakeholder and Investor Relations Management in Sovereign Wealth Funds Context", 2. Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History (2. BMAC),September 14-18, 2010 İstanbul, 15/09/2010
9)  Temizel F.,F. Bayram ve S. Yılmaz, "Financial Structures of Media Corporations in Light of the Global Financial Crisis: The Case of Hürriyet and New York", 7th Inernational Symposium Comunication in the Millennium,Austin,TX,USA 17-20 August 2009, 22/05/2009
10)  Bayram F., F. Temizel ve M. Sarıkaya, "Yatırımcı İlişkileri Yönetimi: Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanımı ve Değerlendirilmesi", Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, K.K.T.C. Girne, 15-17 Nisan 2009, 20/04/2009
11)  Çoşkun İ.O.,F.Temizel ve S.Olgaç,"Financial Development and Economic Growth in Turkey", 3rd International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications - Athens, 4-7 Ağustos 2008, 05/08/2008
12)  Temizel F. ve E. Meriç,"Basel II ile KOBİ'ler İçin Yeni Bir Dönem: Türkiye Örneği" IV. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Cilt:2,195-209, Celalabat-Kırgızistan, 05/06/2006
13)  Meriç E. ve F. Temizel, "Serbest Bölgeler ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Yatırımlarda Uygulanan Vergi Vergi Teşvikleri:Türkiye Örneği" IV. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Cilt:1,29-39, Celalabat-Kırgızistan, 05/06/2006
14)  Bayram F. ve F. Temizel, "Özel Sermayeli Türk Ticaret Banka Web Sayfalarının İçerik ve Biçim Açısından Karşılaştırılması" III Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,Cilt:1,903-915, Celalabat-Kırgızistan, 07/06/2005

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Çoşkun İ.O.,F.Temizel ve S.Olgaç, "Financial Development and Economic Growth in Turkey", Chapter Seven in Economic Themes I, Edited By John Roufagalas, Athens Institute for Education and Research 2010, 27/12/2010

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Temizel F., B.E. Bayçelebi, "Yatırım Fonu Performans Değerlemesinde Güncel Yaklaşımlar ve TEFAS Sonrası Dönem İçin Türkiye Önerisi" Business & Management Studies: An International Journal Vol:3, Issue:3 Year:2015, ss.273-289, 01/10/2015
2)  Temizel F. ve A.C. Koç, "Elektrik Enerjisi Ticaretinin Finansal Piyasalar İçindeki Yeri: Türkiye İçin Öneriler", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:3, 135-144., 31/09/2015
3)  Temizel F. ve İ. Özgüler, "Finansal Eğitime Bakış", Business & Management Studies: An International Journal,Vol.:3 Issue:1 Year:2015, ss. 1-16, 28/07/2015
4)  Temizel F., "Finansal Dışlanmaya Bakış", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 44. Sayı Nisan 2015, s:124-128, 15/04/2015
5)  Özdemir A, F.Temizel, H. Sönmez, F. Er, "Financial Literacy of University Students: A Case Study for Anadolu University, Turkey", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Mart 2015, Cilt:11, Sayı:24,, 01/04/2015
6)  Er F.,F.Temizel, A. Özdemir, H. Sönmez, "Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2014, Cilt:14, Sayı:4, 31/12/2014
7)  Temizel F. ve E. Özata, E. Esen, "Futbol Kulüplerinin Sportif Performansları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi" , TİSK AKADEMİ Dergisi, 2013,Sayı:15,Cilt:8, 178-197, 26/03/2013
8)  Temizel F. ve F. Bayram, "Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma" Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl:2011, Cilt:12 Sayı:1, ss.73-86,, 25/05/2011
9)  Temizel F., İ.O. Çoşkun, "Finansal Piyasalar ile Etkin Bir İletişim ve Geliştirilmiş Şeffaflık Aracı Olarak Yatırımcı İlişkileri", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:XII, Sayı:II, Aralık 2010,ss.81-102, 01/01/2011
10)  Temizel F.,M. Sarıkaya ve F. Bayram,"Yatırımcı İlişkileri Yönetiminde İletişim ve Bilgi Teknolojilerinin Rolü: İMKB 50 Endeksi Uygulaması" , Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, Yıl:2010, 01/04/2010
11)  Temizel F., "Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Uygulamaları", Muhasebe ve Finansman Dergisi MUFAD,Nisan 2010, Sayı:46, 01/04/2010
12)  Coşkun M.,F. Temizel ve A.S. Taylan, "Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Getirileri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği",Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Yıl:5, Sayı:7, Haziran 2009, 04/11/2009
13)  Kara F.Z., M. Sarıkaya ve F. Temizel, "Yatırımcı İlişkileri Yönetiminde Güven ve Ekonomiye Etkisi" , Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:XI, Sayı:I, Haziran 2009, 19/08/2009
14)  Sevim A.ve F.Temizel,"Geleceğin Finansal Bilgi PAylaşım Platformu:XBRL",Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,Cilt:11,Yıl:9, Sayı:17, Nisan 2009,, 15/04/2009
15)  Sevim A.ve F.Temizel,"İnternet ve Hisse Senedi Yatırımcısı", Muhasebe ve Finansman Dergisi MUFAD, Nisan 2009, Sayı:42, 01/04/2009
16)  Temizel F, F. Bayram ve S. Olgaç,"İMKB’deki Aracı Kurum Üye Temsilcilerinin Bilgi Kaynakları Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Yıl:2008,Sayı:20, Konya,, 30/12/2008
17)  Olgaç S. ve F. Temizel, "Yatırımcı Duyarlılığı Hisse Senedi Getirileri İlişkisi :Türkiye Örneği" , TİSK AKADEMİ Dergisi, Eylül 2008,Sayı:6,Cilt:3, 224-239, 30/09/2008
18)  Temizel F.ve E.Meriç," İMKBde Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi", Muhasebe ve Finansman Dergisi MUFAD, Temmuz 2008, Sayı:39, 01/07/2008
19)  Temizel F.,"İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi Fiyatlarında Gün İçi Yapılar" , Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, Yıl:2008, 01/01/2008
20)  Kurulgan M ve F. Temizel,"Üniversite Kütüphanelerinde Bütçe Dışı Finans Kaynaklarının Kullanımı ve Türkiye'deki Üniversite Kütüphaneleri İçin Alternatif Finansman Modeli Önerisi", Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Cilt:21, Sayı:4, 2007 (Library and Information Science Abstarct'ta indekslenmektedir), 12/12/2007
21)  Temizel F., "Basel II Perspektifinden Kredi Riski Ölçüm Yaklaşımlarının Kredi Fiyatlamasına Potansiyel Etkisi" , TUHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Ağustos 2007, Cilt:21, Sayı:1,, 09/08/2007
22)  Bayram F. ve F. Temizel,"Yatırımcıların Bilgilendirilmesinde Borsa Web Sitelerinin Özellikleri:FEAS Üyesi Borsalar Örneği", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Yıl:2007,Cilt:9,Sayı:1, Erzurum, 30/06/2007
23)  Temizel F. ve S. Akyalçın, "Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Mikro Finansman Kurumlarının Birlikteliği" , Çimento İşverenleri Sendikası Dergisi, Temmuz 2006,Sayı:4,Cilt:20, 01/07/2006

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Temizel F., A. Özdemir, H. Sönmez, F. Er, "Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Araştırılması", Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Yayını, İstanbul, 31/03/2015
2)  Temizel F. Dış Ticaret Belgeleri,3.4.üniteler.(Editör.Hasan İslatince),Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:2932, AOF Yayın No:1888, Eskisehir,, 01/01/2013
3)  Akgiray V. , F. Temizel . (Editör), Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:2511, AOF Yayın No:1482, Eskişehir,, 28/11/2012
4)  Temizel F. (Editör), Menkul Kıymet Yatırımları, Anadolu Üniveristesi Yayınları, Yayın No:2539, AOF Yayın No:1510, Eskisehir,, 30/06/2012
5)  Temizel F. Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki, 1.2. üniteler.(Editör Çetin Polat, Anadolu Üniveristesi Yayınları, Yayın No:2514, AOF Yayın No:1485, Eskisehir,, 31/05/2012
6)  Temizel F. (Editör), Dış Ticarette Girişimcilik, Anadolu Üniveristesi Yayınları, Yayın No:2480, AOF Yayın No:1451, Eskisehir,, 30/05/2012
7)  Temizel F. Spor Finansmanı, 2.ve 8. üniteler.(Editör Güven Sevil, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:2468, AOF Yayın No:1439, Eskişehir,, 01/05/2012
8)  Temizel F. (Editör), Menkul Kıymet Yatırımları ve Analizi, Anadolu Üniveristesi Yayınları, Yayın No:2119, AOF Yayın No:1147, Eskisehir, 30/12/2010
9)  Temizel F. Spor Finansmanı, 2.9.10. üniteler.(Editör Güven Sevil, Anadolu Üniveristesi Yayınları, Yayın No:2034, AOF Yayın No:1079, Eskisehir, 30/11/2010
10)  Temizel F. İşletme Finansı,2.3.8.9. üniteler.(Editör. Murat Ertugrul),Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:2124, AOF Yayın No:1152, Eskisehir, 30/11/2010
11)  Temizel F., Mavi Yakalılarda Finansal Okuryazarlık,Beta Kitap, Beta Yayıncılık İstanbul Nisan 2010, 01/04/2010
12)  Temizel F.,"Yatırımcı İlişkileri Yönetiminin Kamunun Aydınlatılmasındaki Yeri" içinde Editör: Nurhan Aydın, Kamuoyunun Aydınlatılmasında Yatırımcı İlişkileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 20/10/2009

Diğer Yayınlar
1)  Temizel F. Yayın Değerlendirme, "Galata Bankerleri Cilt:1-2" , bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı:45,Bahar 2008, 199-204 Ankara, 15/04/2008
2)  Temizel F. Kitap Tahlili, "Tanrılara Karşı Riskin Olağanüstü Tarihi" , Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 2007, 258-261 Çanakkale, 01/06/2007

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Temizel F. , "Finansal Okuryazarlık Nasıl Ölçülür?", Kurumsal Yatırımcı, Sayı :30, Temmuz- Eylül 2015, 01/07/2015
2)  Temizel F.,"Yatırım Kavramı ve Gün İçi İşlemlerin Yatırım Tanımındaki Yeri" , Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı:55, Mart-Mayıs-Haziran 2008, 01/04/2008
3)  Temizel F. ve A. Çimencan, "İnternet Bankacılığı ve Tüketicinin Korunması", Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı:53, Temmuz-Ağustos-Eylül 2007, 01/07/2007
4)  Temizel F.,F. Bayram, S. Olgaç, "IMKB'de Bankacılık Sektörü Hisse Senetlerinin Fiyatlanması Sürecinde Yazılı Basında Çıkan Haberlerin Etkisi", Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı:48, Mayıs-Haziran 2006, 01/05/2006

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlığına Katkı Sunabilecek Mobil Uygulamaların İçerik Analizinin Yapılması, İçeriğe Yönelik Algının Ölçülmesi ve İçerik Önerisi Geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi BAP Yayın Araştırma Teşvik Projesi 1306E214, 30/07/2014
2)  Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Araştırılması: Eskişehir ve Bursa İlleri Örneği. BAP Genel Amaçlı Proje. 1303E048, 19/07/2014

Başarı ve Ödüller
1)  2012 TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 31/12/2012

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  FİN302 FİNANSAL YÖNETİM II, 2007 - 2008
2)  FİN306 SERMAYE PİYASALARI, 2007 - 2008
3)  TRZ303 SERMAYE PİYASALARI, 2007 - 2008
4)  FİN302 FİNANSAL YÖNETİM II, 2008 - 2009
5)  FİN306 SERMAYE PİYASALARI, 2008 - 2009
6)  TRZ303 SERMAYE PİYASALARI, 2008 - 2009
7)  FİN302 FİNANSAL YÖNETİM II, 2009 - 2010
8)  FİN306 SERMAYE PİYASALARI, 2009 - 2010
9)  TRZ303 SERMAYE PİYASALARI, 2009 - 2010
10)  ULUSLAR ARASI FİNANSMAN /ESOGÜ İİBF, 2010 - 2011
11)  FİNANSAL EKONOMİ / ESOGÜ İİBF, 2010 - 2011
12)  FİN352 KONAKLAMA İŞLETMLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM / TOİYO, 2010 - 2011
13)  TRZ422 TURİZM YATIRIMLARI PROJE ANALİZİ / TOİYO, 2010 - 2011
14)  FİNANSAL YÖNETİM, 2010 - 2011
15)  DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI YÜKSEK LİSANS, 2010 - 2011
16)  İŞLETME YÖNETİMİNDE FİNANSAL OKURYAZARLIK YÜKSEK LİSANS, 2010 - 2011
17)  FİN302 FİNANSAL YÖNETİM II, 2010 - 2011
18)  FİN306 SERMAYE PİYASALARI, 2010 - 2011
19)  TRZ303 SERMAYE PİYASALARI, 2010 - 2011
20)  FİN302 FİNANSAL YÖNETİM II, 2011 - 2012
21)  FİN306 SERMAYE PİYASALARI, 2011 - 2012
22)  TRZ303 SERMAYE PİYASALARI, 2011 - 2012
23)  TRZ303 SERMAYE PİYASALARI, 2012 - 2013
24)  FİN306 SERMAYE PİYASALARI, 2012 - 2013
25)  FİN302 FİNANSAL YÖNETİM II, 2013 - 2014
26)  FİN306 SERMAYE PİYASALARI, 2013 - 2014
27)  TRZ303 SERMAYE PİYASALARI, 2013 - 2014
28)  BORSA ANALİZ / ESOGÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ, 2013 - 2014
29)  BORSA ANALİZ / ESOGÜ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2013 - 2014
30)  FİN410 SERMAYE PİYASALARI, 2014 - 2015
31)  TRZ303 SERMAYE PİYASALARI, 2014 - 2015
32)  ETK503 BİLİM ETİĞİ, 2014 - 2015
33)  FİN538 FİNANSAL YÖNETİM, 2014 - 2015
34)  İŞL735 DEĞERE DAYALI YÖNETİM /BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2014 - 2015
35)  İŞL421 MALİ TABLO ANALİZİ / BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İİBF, 2014 - 2015

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ETK503 BİLİM ETİĞİ
2)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : FİN507 MENKUL KIYMET ANALİZİ
3)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : FİN548 KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMDE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI
4)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : FİN352 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM
5)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : FİN410 SERMAYE PİYASALARI
6)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : FİN302 FİNANSAL YÖNETİM II
7)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : BORSA ANALİZ / ESOGÜ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ
8)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : İŞLETME FİNANSMANI /ESOGÜ MALİYE BÖLÜMÜ