Doçent Doktor Nezihe Figen ERSOY
E-Mail: nfersoy@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~nfersoy/

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3354
Faks:+90 (222) 335 0590
Fakülte:İktisadi ve İdari Bilimler
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Bilim Kolu:Pazarlama
İlgi Alanları:İşletmecilik, Pazarlama stratejileri Endüstriyel pazarlama, Finansal hizmetler pazarlaması, Makro Pazarlama,

Öğrenim Durumu
Lisans:  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 17/07/1990
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalı Pazarlama Bilim Dalı, 29/06/1994
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalı Pazarlama Bilim Dalı, 25/01/1999

Bildiği Yabancı Diller
1)  İnglizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel
2)  Almanca: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Enflasyonist ortamda pazarlama faaliyetleri, Anadolu Üniversitesi, 29/06/1994

Doktora Tezleri
1)  Avrupa Tek Pazarının Türk İhracatçi Firmaları tarafından endüstriyel ürünler açısından bölümlenmesi, Anadolu Üniversitesi, 25/01/1999

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Hasan Kutlugöz, İlişkisel Pazarlama Çerçevesinde Alıcı ve Tedarikçi Arasındaki İlişki Kalitesi ve Bir Uygulama, 2007
2)  Alkan Alkaya, Mobil Kanallar Yoluyla Pazarlama İletişimi Süreci ve Üniversite Öğrencilerinin Mobil Pazarlamaya İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma,, 2007
3)  Çildir İlker, " Otomotiv Sanayi Ürünlerinin İnternet Üzerinden Pazarlanması ve Üniversite Öğretim Üyelerinin On Line Otompbil Satın Alma Tercihleri Üzerine Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi, 2006
4)  Tuncer Bekir" Yaş Meyve Sebze İhracatında Dağıtım Kanalları ve Bir Uygulama", Anadolu üniversitesi, 2006

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Batum, T. P., & Ersoy, N. F. (2013). How Responsible Is B2B? CSR Sensitivity of B2B Companies in Buying Decision Process. International Journal of Social Sciences, II(3), 13–25., 2013
2)  Dr. N. Figen Ersoy, Dr. Nuri Çalık, Brand Loyalty: Emotional Devotion or Rational Behavior – A Study on Mobile Telephones from Eskisehir Turkey” The Business Review, Cambridge, Vol. 14, Summer 2010, 06/2010
3)  Dr. Ahmet Emre Demirci , Dr. Nezihe Figen Ersoy,"Technology Readiness for Innovative High-Tech Products: How Consumers Perceive and Adopt New Technologies" Business Review, Cambridge, Vol. 10, Num.2, December, 2008, 12/2008
4)  Doç. Dr. Nuri Çalık, Doç. Dr. Nezihe Figen Ersoy, Shopping Center Visits – A Fad or a Real Change in Consumer Shopping Habits? A Study from Eskisehir, Turkey, The Business Review, Cambridge, Vol. 14, Summer 2010,
5)  Dr. Nuri Calik and Dr. N. Figen Ersoy, "Online Shopping Behavior and Characteristics Of Consumers in Eskisehir, Turkey: Who, What, How Much and How Often?", The Business Review, Cambridge, Vol. 10, Num.2, Summer, 2008, 2008
6)  Dr. N. Figen Ersoy, Dr. Nuri Çalık,"Consumer Brand Choice Behavior When Selecting a Specialty Good as a Gift – An Extensive Field Study on Mobile Telephones In Eskişehir- Turkey"The Business Review, Cambridge, Vol. 10, Num.2, Summer, 2008
7)  N. Çalık, Ersoy (Balta) N. Figen, Consumer satisfaction and loyalty derived from the perceived quality of individual banking services: A field study in Eskiehir from Turkey, Journal of Financial Services Marketing (2006) 10, 135–149. doi:10.1057/palgrave.fsm.4760020
8)  Tenekecioğlu B., Balta N.F., "Marketing Problems Of SMEs Faced in International Markets and Their Effects on Competitive Power Of SME( A Case of Turkey International Journal of Bussiness Management and Economics, Vol:1, No.3, September, 2005

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Ersoy N. Figen & Çalık. Nuri Consumer Information Acquisition and Search Behavior on Purchase Decisions Where Demographic and Psychological Factors Play an Important Role, A Field Study from Eskisehir, Turkey, 7th International Academic Conference proceedings, Prague, Czech Republic, September, 1-4,ISBN 978‐80‐905241‐7‐0 Published by IISES, 04/09/2013
2)  Ersoy Nezihe Figen, Çalık Nuri, "The Role Of Ad Perception, Brand Trust And Quality Perception For Branded Store Items - A Study From Eskişehir ,Turkey" 2011 Global Business Conference, , Sibenik, Crotia, 21/09/2011
3)  Çalık Nuri, Nezihe Figen Ersoy, Store Shopper Segmentation as to Price SEensivity and brand Loyalty- A STUDY FROM ESKİŞEHİR, TURKEY, 2011 Global Business Conference, , Sibenik, Crotia, 21/09/2011
4)  Aslı Küçükaslan,, Nezihe Figen Ersoy “The Importance of Exporting on Turkey’s Economic Development Process “14 th Annual Meeting Of American Society of Business and Behavbioral Sciences (ASBBS), 22-25 February,2007, Las Vegas /Nevada
5)  Nezihe Figen Ersoy , Birol Tenbekecioğlu, Gökhan Turan “Effects of SME’s Marketing Orientation on Seller’s Marketing Activities” )14 th Annual Meeting Of American Society of Business and Behavbioral Sciences (ASBBS), 22-25 February,2007, Las Vegas /Nevada
6)  Balta N. F., Sevim A., "The Evaluating Of Customer Profiability Rate in Manufacturing Sector: The İmpacts of These Rates Based on Accounting Information to Choose Target Market" American Society Of Business and Behavioral Sciences 13 Th Annual Meeeting, Las Vegas, USA, February 23- 26 2006
7)  Çalık N. Balta N. Figen, " How Economic Crisis in Turkey Affects Consumer Attitudes: A Field Study on Products, Services, Store Loyalty and Brand Switching" American Society Of Business and Behavioral Sciences 13 Th Annual Meeeting, Las Vegas, USA, February 23- 26 2006
8)  Çalık N., Balta N. F., " The Changes in Consumers'Preferences in Times of Economic Crisis: A Case of Turkey", American Society Of Business and Behavioral Sciences 13 Th Annual Meeeting, Las Vegas, USA, February 23- 26 2006
9)  Balta N. F., Tenekekecioğlu B., "Gelişmekte olan ülkelerde pazarlama çalışmalarına yaklaşımlar: azarlama ve Ekonomik Kalkınmaya Katkısı" Proceedings Of International Conference on:"Problems and Success Factors in Business Perspectives from Emerging Markets and Transition Economies", Bishkek, Krygystan, 10-14 November 2005

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Doç. Dr. Aslı Küçükaslan, Yard. Doç. Dr. Nezihe Figen Ersoy, "The Determinants of competitive Advantage and Sucsess Factors of firms within the global competition", Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl :2007; Cilt: XXIII, Sayı:2, 12/2007
2)  Avrupa Birliği İle Entegrasyon Sürecinde KOBİ'lerin rekabet güçlerinin arttırılması ve Eskişehirde Makine İmalatı ve Gıda sektöründe Yer alan KOBİ'ler üzerinde uygulama, 2003

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Karalar Rıdvan, Ersoy Nezihe Figen, "yeni ekonomide pazrlamanın değişen rolü, II.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve yönetim Kongresi, 17/05/2003
2)  Endüstriyel Pazarların Bölümlendirilmesinde Nest Yaklaşımının Kullanılması ve Rulman Pazarı Örneği”, 4 Ulusal Pazarlama Kongresi, 95, Antakya/Hatay, 18/11/1999

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  N. Figen Ersoy, "Niş Pazarlama", Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Edt: Prof. Dr. İnci Varinli, Detay Yayıncılık, 2008
2)  Ekonomik Kalkınmada Makro Pazarlama (Gelişmekte olan ülkelerde pazarlama çalışmalarına Yaklaşımlar, 10/2002
3)  Tenekecioğlu B. ve Ersoy F., "Pazarlama Yönetimi ", Birlik yayınevi, Eskişehir, 01/03/2000
4)  Ersoy F., Avrupa Tek Pazarnın Endüstriyel Ürünler Açısından Bölümlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, ISBN: 975-492-921-1, Eskişehir, 01/06/1999
5)  N. Figen Balta " Endüstriyel Pazarlama: Örgütsel Pazarlamanın Tüketim Ürünleri Pazarlamasından Farklı Yönleri", Nobel yayınevi, Nisan 2006
6)  Balta N. Figen, "Birleşme sonucunda yeni işletme misyonuna uygun müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi, Editörler: Prof. Dr. Haluk Sumer, Prof. Dr. Helmut Pernstaeiner, Alfa Yayınları, 2003

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Endüstriyel Malların satın alınmasında satın alma merkezlerinin tanımlanması, 2002
2)  Finansal Hizmetlerde Müşteri İlişkileri Yönetimi, 2002
3)  Yard. Doç. Dr. Medet Yolal, Doç. Dr. Nezihe Figen Ersoy, Kent Markalarının Sürekliliği: Yükselen Trend Eskişehir, Pİ dergisi, Kış 2010
4)  N. Figen Ersoy, "Yeni ve Gelecek Ekonomisi Koşullarında Pazarlama", S:4; Seller Türkiye, Mayıs-Haziran 2008
5)  Balta N. F., " Sanayi İşletmelerinde Üretime Yardımcı Araçların Satın Alınması Sırasında Oluşan Satın Alma Merkezinin Tanımlanması" Pazarlama Dğünyası,Yıl 16, Sayı 20006-03, Mart Nisan 2006

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  International Journal of Electronic Marketing and Retailing , editörler kurulu üyeliği, 03/2014
2)  International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism , editörler kurulu üyeliği, 03/2014
3)  2014 3rd International Academic Conference on Management and Marketing of Tourism Bilim kurulu üyeliği, 2014 - 2014
4)  Business Systems Laboratory & Business Systems Review Bilim Kurulu Üyeliği, 07/03/2012
5)  TÜBİTAK Proje Panelisti, 11/2011
6)  International Journal of Industrial Marketing Editörler Kurulu Üyeliği, 30/06/2011
7)  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörler Kurulu Üyeliği, 2010

Başarı ve Ödüller
1)  2010 The Global Management, Finance& Information Technology Research Conference, New York, Best Presenter Award, 05/2010
2)  2008 The Global Business and Finance Research Conference, London, England Best Paper, Best Presenter Award, 07/2008