Profesör Doktor Seval KARDEŞ SELİMOĞLU
E-Mail: sselimoglu@anadolu.edu.tr

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3304
Faks:+90 (222) 335 0595
Fakülte:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:işletme
Ana Bilim Dalı:Muhasebe ve Finansman
Bilim Kolu:Muhasebe ve Denetim
İlgi Alanları:Bağımsız denetim İç Denetim İç Kontrol Sistemi uluslararası muhasebe ve denetim standartları finansal tablolar analiz Kurumsal kaynak planlaması(ERP) sistemlerinde denetim İnsan kaynağı Muhasebesi

Öğrenim Durumu
Lisans:  Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1984
Yüksek Lisans:  Baldwin-Wallace University, (IMBA) International Business Administration/ Berea-Cleveland,OH,1990
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi, , Muhasebe Bilim Dalı,1987
Doktora:  Anadolu Üniversitesi, , Muhasebe Bilim Dalı,1995
Doçentlik:  Anadolu Üniversitesi, İİBF,Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı,2002
Profesörlük:  Anadolu Üniversitesi, İİBF,Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı,2007

Bildiği Yabancı Diller
1)  ingilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Anadolu Üniversitesi, Muhasebe 1995-2002
Doçent:  Anadolu Üniversitesi, Muhasebe 2002-2007
Profesör:  Anadolu Üniversitesi, Muhasebe 2007 -

İdari Görevler
1)  IJEBR International Journal of Economics and Business Research(USA) Member of Editorial Board, 01/01/2009
2)  Business and Economics Research Journal (BERJ) Danışma Kurulu Üyeliği, 01/01/2010
3)  MÖDAV Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi EDİTÖR YARDIMCILIĞI 2001 - devam ediyor
4)  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölüm Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi, 01/01/1998 - 01/06/2006
5)  Modav mütevelli heyeti üyeliği(devam ediyor), 01/01/2003
6)  Modav yönetim kurulu üyeliği, 01/02/2004 - 01/03/2009
7)  sokrates bölüm koordinatörlüğü, 01/05/2005 - 01/05/2006
8)  Eskişehir SMMM Odası Eğitim Danışmanlığı, 01/01/2006 - 01/01/2009
9)  Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Üyeliği,, 03/03/2008
10)  Türkiye İç Denetçiler Enstitüsü Akademik Danışma Kurulu Üyeliği (devam ediyor ), 01/04/2009
11)  EEA European Accounting Association 33. Yıllık Konferansı Bilim Kurulu Üyeliği, 01/10/2009
12)  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Çalışma Komisyonu Üyeliği 2009-2011, 12/10/2009 - 01/05/2011
13)  MODAV mütevelli heyeti üyeliği 2012-devam ediyor, 01/01/2010
14)  Editorial Board of JAMIS (Journal Of Accountıng and Management Informatıon System), 24/01/2011
15)  MUFAD yönetim kurulu üyeliği,2013-devam edyor, 01/03/2013
16)  KAMU GÖZETİM KURUMU EĞİTİM STANDARTLARI VE ETİK KURALLAR ÇALIŞMA VE DANIŞMA KOMİSYONU ÜYELİĞİ 2013-devam ediyor, 01/03/2013
17)  Modav yönetim kurulu üyeliği 2013- devam ediyor, 01/05/2013

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Kardeş, Seval. "Gelirin Ölçülmesinde Stok Değerleme Yöntemlerinin Kullanımı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama", Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 07/02/1987

Doktora Tezleri
1)  Kardeş, Seval. "Denetimin Etkinliğinin Artırılmasında Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı ve Türkiye'deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma", Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 30/06/1995

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Arzu Ö. Çalışkan, "Sürdürülebilirlik Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı GDS (ISAE) 3410 – Sera Gazı Beyanları – II" Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi sayı 48, nisan 2016,s.f.1-21, 25/03/2016
2)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Arzu Ö. Çalışkan, "Sürdürülebilirlik Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı GDS (ISAE) 3410 – Sera Gazı Beyanları – I",Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi sayı 47, ocak 2016,s.f.1-23, 27/01/2016
3)  SELİMOĞLU Seval ve Abdullah ORHAN,"Finansal Başarısızlığın Oran Analizi ve Diskriminant Analizi Kullanılarak Ölçümlenmesi: BİST’de İşlem Gören Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma", MUFAD Sayı 66 - Nisan 2015,ISSN: 2146-3042, 01/04/2015
4)  Seval SELİMOĞLU, A. POROY ARSOY, Tuba BORA, Muhasebe Eğitimindeki Bilgi, Beceri ve Eğitim Tekniklerinin Gerekliliklerine İlişkin Beklentiler: Türkiye’deki Akademisyenlere ve Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma,International Journal of Management Economics and Business (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), Cilt 10, Sayı 23 (2014), 01/12/2014
5)  Selimoğlu S. ve G. Yeşilçelebi,Mesleki Aidiyetin Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerine Etkisi: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ Mufad sayı 64, Ekim 2014, ISSN: 2146-3042, 14/10/2014
6)  Selimoğlu ve diğerleri,"Implementation of IFRS for SMEs in Emerging Economies: Stakeholder Perceptions in the Czech Republic, Hungary, Romania and Turkey",JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT & ACCOUNTING,Volume: 24 Issue: 2,Pages: 140-175,Published: SUM 2013, SSCI A1.1, 01/06/2013
7)  Selimoglu Seval,Poroy A.ve Çiftcioğlu A.,"Perceptions Of Prospective Job Applicants On Corporate Social Responsibility Performance: ISE Corporate Governance Index Companies In Turkey",First International Symposium on Corporate Responsibility & Sustainable Development",Social Responsibility Review,2011,Issue 4, 19/10/2011
8)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Şaban Uzay, Muhasebe Denetimi Gazi Kitabevi,2. BASKI 2010, 2010
9)  Selimoğlu, Kardeş Seval; Uzay Şaban“Comparison Study In Ethic And Ethical Principles Between Turkish Accounting Practices And International Accounting Practices”ISBN 1553-1392 Global Business & Economics Anthology, December 2008,sf.55-69, 02/01/2009
10)  Selimoğlu Kardeş Seval, Arsoy Poroy Aylin , Ertan Yasemin “The Effect Of Powerpoınt Preferences Of Students On Theır Performance: A Research In Anadolu University”, Turkish Online Journal Of Distance Education- TOJDE January 2009 (ISSN 1302-6488) Volume: 10 Number: 1., 01/01/2009
11)  Selimoğlu, Kardeş Seval, Nui Polatoğlu."Exploring Cultural Issues And Their Impacts On Accounting Practices In Turkey", Journal of Accounting and Management Information Systems (JAMIS) ISBN 1583-4387 Sayı 17/ 2006

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Selimoğlu, Kardeş Seval,"FAMILY GOVERNANCE (TURKEY CASE)" 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE, FRAUD, ETHICS & SOCIAL RESPONSIBILITY, Malezya, Penang, 18-29 kasım 2015, 15/06/2011, 21/11/2015
2)  Selimoğlu, Kardeş Seval ,”KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ERM/KRY (Örnek Çalışma)”, HARBİF 1. ULUSLARARASI KONFERANSI BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMLA KOBİLERDE RİSK TEMELLİ İÇ KONTROL, 28 Eylül 2015, ANKARA, 28/09/2015
3)  Selimoğlu, Kardeş Seval ,”THE ROAD MAP OF SUSTAINABLE FISCAL TRANSPARENCY IN TURKEY: PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL(PFMC) LAW NO. 5018”, Hong Kong International Conference on Social Science (HKICSS 2015) July 6-8th,2015 / Hongkong, 07/07/2015
4)  Seval Kardeş SELİMOĞLU,“Legal Regulations by PCAOB: International and Turkey Perspective”,5th INTERNATIONAL CONFERENCE on GOVERNANCE FRAUD ETHICS and SOCIAL RESPONSIBILITY (IConGFESR),SEP 23 - 26, 2014 Balkan Congress Centre, Trakya University, EDIRNE, TURKIYE, 26/09/2014
5)  Seval KARDES SELİMOĞLU, "CORPORATE GOVERNANCE IN TURKEY: LEGAL ENVIRONMENT",The 3rd International Symposium on the Accounting and Finance (ISAF 2014),Tokyo Keizai University, JapanSeptember 10-12, 2014, 10/09/2014
6)  " Selimoğlu Kardes Seval "Women Entrepreneurship in Turkey and Angels in Accounting Profession",EUROPEAN UNION
CROSSBORDER PARTNERSHIP PROJECT
,"Women Entrepreneurs CrossBorder Cooperation - Together in Business"CLOSING CONFERENCE ,NOV 29-30, 2013,EDİRNE, 29/11/2013
7)  Selimoğlu, Kardeş Seval. "Türk Coğrafyasında Uluslararası Denetim Standartları", 3. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, 7-8 eylül 2013, Balıkesir, 09/09/2013
8)  Selimoğlu Seval,"Relationship Between Corporate Governance and Enterprise Risk Management" 4rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE FRAUD ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY,APRIL 4-7,2012 ALANYA, ANTALYA, 06/04/2012
9)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve diğerleri,"An Analysis of the Suitability of theIFRS for SMEs Implementation in Romania, the Czech Republic, Turkey and Hungary",INTERNATIONAL ACCOUNTİNG CONFERENCE“ACCOUNTING RENAISSANCE – Lessons from the Crisis and Looking into the Future.Learning from Histories and Institutions” Venice, 3 – 5 November 2011,ITALY, 07/11/2011
10)  Selimoğlu, Kardeş Seval,"The Dimension of Ethics and Legal Regulations for Internal Auditors in Turkey" 3th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE, FRAUD, ETHICS & SOCIAL RESPONSIBILITY, Nevşehir Turkey, 7-11 Haziran 2011, 15/06/2011
11)  Selimoğlu, Kardeş Seval,COMPARISON STUDY IN MİCRO ENTREPRENEURSAND MİCRO-FİNANCE BETWEEN EUROPEAN UNION AND TURKEY,International Scientific-Practical Conference "Entrepreneurship And Culture Of İnnovation: An Attitude Of Government, Business And Higher Education İnstitutionsUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES/BUSINESS MANAGEMENT FACULTY /Kaunos,LİTHUANİAN, March 14th,2011, 14/03/2011
12)  Selimoğlu, Kardeş Seval"THE ROLE OF THE GLOBALIZED ACCOUNTING IN PREVENTING THE ECONOMIC CRISIS(A COMPARATIVE RESEARCH ENCOMPASSES TURKEY AND THE COUNTRIES IN THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES),3. Uluslararası Kongre "Caucasus and Central Asia in the Globalization Process" ,15-17 ekim 2010, Bakü Azerbeycan, 20/10/2010
13)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Rende Z."RECONSTRUCTION STORY OF INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS IN TURKEY: 1923-2009",2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, 15-18 Eylül 2010, İstanbul Türkiye, 20/09/2010
14)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Rende Z."AUDIT CULTURE OF TURKEY FROM THE REPUBLICAN ERA TO TODAY AND LEGAL REGULATIONS"2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, 15-18 Eylül 2010, İstanbul Türkiye, 20/09/2010
15)  SELİMOĞLUSeval Kardeş," “Reform in Accounting Profession : Regulated Ethics”,2st INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE, FRAUD, ETHICS & SOCIAL RESPONSIBILITY, İstanbul Turkey, 9-13 Haziran 2010, 11/06/2010
16)  Selimoğlu Kardeş Seval,INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)AS A FINAL SOLUTION OF INFORMAL ECONOMY (TURKEY CASE),The 8th International Conference of the Japan Economic Policy Association, 28-29 November 2009, Tokyo, Japan,Pg.200-215., 01/12/2009
17)  Selimoğlu Kardeş Seval (2009) “Uluslararası Denetim Standartlarına Göre Denetim Raporları” ,Konya SMMMO’nın 14-17 Mayıs 2009 tarihinde yapılan “Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, 14/05/2009
18)  Selimoğlu Seval;Yazıcı Resul, KURUMSAL DEĞİŞİM VE ENTEGRASYON SÜRECİNDE ULULARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ (UMS/UFRS) ROLÜ (TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA, 9-11,Ekim,2008, Bişkek Kırgızistan,ISBN 978-9967-25-140-3 sf.311-321, 10/10/2008
19)  Selimoğlu Kardeş Seval; Sanlı Nail " THE RENAISSANCE OF THE TURKISH ACCOUNTANCY WORLD: Formation and Development of the Professional Law Numbered 3568”12. World Congress of Accounting Historians" 20-24 Temmuz 2008 /İSTANBUL ISBN 978-9944-01960-4-1 sf.922-943, 22/07/2008
20)  Selimoğlu Kardeş Seval; Rende Zekiye "Developments of Audit Applications From The Foundation of the Turkish Republic to Today" 12. World Congress of Accounting Historians" 20-24 Temmuz 2008 /İSTANBUL ISBN 978-9944-01960-4-1 sf.2508-2536, 21/07/2008
21)  Selimoğlu, Kardeş Seval; Uzay Şaban“Comparison Study In Ethic And Ethical Principles Between Turkish Accounting Practices And International Accounting Practices”Business & Economics Society International 15-19 Temmuz 2008 İsviçre, 15/07/2008
22)  Selimoğlu Kardeş Seval, O. Sirkeci "Mikro İşletmelerdeGirişim Danışmanlığı Teşvikleri ve Avrupa Birliğinde Uygulamalar",6.Uluslararası Türk Dünyası Kongresi 25–28 Mayıs 2008 Calalabat /KIRGIZİSTAN, 03/06/2008
23)  Selimoğlu, Kardeş Seval, O. Sirkeci."Kobilerde Yeni Yaklaşım: Mikro İşletme Modeli Dünya'daki ve Türkiye'deki Boyutları",Uluslararası 2. Orta Asya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konferansı,Kasım 3-4/2006, Almaata, Kazakistan, 01/12/2006
24)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “Denetim Olgusunun Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) Sistemleriyle Bütünleştirilmesi" 1. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İSMMM Odası Yayın No:58, s.277 , Antalya 2005, 01/03/2006
25)  Selimoğlu, Kardeş Seval& Polatoğlu, Nui “An Exploratory Study Of Financial& Accounting Module İn ERP Systems Practices: Case Studies İn Turkey" Information Resources management Association International Conference (IRMA) May 15-18/2005 San Diego, CA, USA, 01/06/2005
26)  Selimoglu Seval,Poroy A.ve Çiftcioğlu A.,"Perceptions Of Prospective Job Applicants On Corporate Social Responsibility Performance: ISE Corporate Governance Index Companies In Turkey",First International Symposium on Corporate Responsibility & Sustainable Development,London Metropolitan Business School, April 19-20 2011
27)  Selimoglu Seval “Comparison Study In Micro Entrepreneurs And Micro-Finance Between European Union And Turkey” ,International Scientific-Practical Conference "Entrepreneurship And Culture Of İnnovation: An Attitude Of Government, Business And Higher Education İnstitutions, 14 Nisan 2011,Litvanya kaunas College
28)  Selimoğlu Kardeş Seval,"Review Of The Auditing Laws And Regulations In Turkey", Global Business and Technology Association,,7-11 temmuz 2009 Prag,ISBN:1-972917-05-5 pg 1304-1314
29)  Selimoğlu Kardeş Seval . “İşletmelerde Sistem ve Süreç Denetimine Genel Bakış”, 2. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu İSMMMO, Antalya.25-29 Nisan 2007 ,ISBN 978-975-555-150-0 sf.431-463
30)  Selimoğlu, Kardeş Seval; Uzay Şaban,"10 Years of Research on Auditing ın Turkey: A Literature Review" The Balkan Countries' 1st Internatıonal Conference on Auditing and Accounting, 8-9 March 2007 ISBN 978-975-01960-1-0,s.461-482
31)  Selimoğlu, Kardeş Seval."Convergence of Turkish Accounting Practices with International Accounting and Financial Reporting Standards (IAS/IFRS)", Uluslararası Muhasebe ve Yönetim Bilgi Sistemleri Konferansı, 24-25 Kasım 2006, Bükreş, Romanya ISBN 1583-4387 sy.336-343
32)  Selimoğlu, Kardeş Seval."Sürekli Denetim Ve Raporlama Aracı Olarak: ACL Ve Türkiye’de Acl Kullanan İşletmelere Yönelik Bir Araştırma", 10. Dünya Muhasebe Egitimcileri Kongresi,9-11 Kasım 2006, İstanbul

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve diğerleri, HOLİSTİC APPROACH TO RİSK-BASED İNTERNAL FİNANCİAL CONTROL FOR SMEs,Gazi Kitabevi, MART 2015, 01/03/2015
2)  Selimoğlu Kardeş Seval(Editör),MODAV 5. International Accounting Conference "The Road of Transparency", İstanbul 13-15 November 2008, 13/11/2008

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  ERGİN H.,S.K. SELİMOĞLU ve A. TOLKUN "KİT’lerde Kurumsal Yönetim Etkinliğinin Arttırılmasında İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Rolü: Bir Araştırma", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 49, sayfa 1-29, Temmuz 2016, 01/09/2016
2)  SELİMOĞLU Seval Kardeş ve Diğerleri "12. Muhasebe Tarihi Kongresinde Sunulan Türk Akademisyenler ve Uygulamacıların Bildirileri: Bir Literatür İncelemesi" MUFAD Dergisi sayı 42, Nisan 2009 sf.217-228, 07/04/2009
3)  Selimoğlu Kardeş Seval"Halka Açık Olmayan KOBİ'lerde Yeni Bir Finansal Raporlama Dönemine Doğru", ASMMMO Muhasebe ve Vergi Uygulamamları Dergisi-MUVU, cilt2,sayı 1 ,2009, sf 37-54, 27/03/2009
4)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Şaban Uzay."Türkiye'de Son 10 yılda Bağımsız Denetim Alanında yapılan Araştırmalar: Literatür Çalışması", Mali Çözüm Dergisi SAYI 83,İSMMM Odası ISBN 1303-5444,eylül-ekim 2007, 09/11/2007
5)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Hülya Göktepe “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki Bağımsız Denetimle İlgili yeni Düzenlemeler”, Mali Çözüm Dergisi İSMMM Odası ISBN 1303-5444,Mayıs- Haziran 2007,sayı 81, 15/08/2007
6)  Selimoğlu, Kardeş Seval."Halka Açık Sigorta Şirketlerinde Bağımsız Denetim Olgusu ve Türkiye'deki Yasal Düzenlemeler", Mali Çözüm Dergisi,İSMMM Odası ISBN 1303-5444,ocak-şubat Yıl 17,Yayın No. 79 ,2007, 03/03/2007
7)  Selimoğlu, Kardeş Seval."Ethics in Turkish Accounting Practices", Mali Çözüm Dergisi, 17. Dünya Muhasebeciler Kngresi Özel Sayısı,s.200, İSMMM Odası ISBN 1303-5444, 13/11/2006
8)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “Managerial Perspective on Enterprise Systems: Case Studies of The Financial and Accounting Module Implementation” , Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt 7 , Sayı 4, 81-91 (2005), 01/12/2005
9)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkilerinin Giderilmesi Yönünde yapılan Ulusal ve Uluslararası Boyuttaki Düzenlemeler”, Muhasebe ve Denetime Bakış , sayı 4 , 99-108, (2001), 01/03/2001
10)  Selimoğlu Kardeş Seval, “İç Denetim Faaliyetlerinin Dışardan Sağlanması (Outsourcing) ve Bağımsızlık Olgusu ” , Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt 3 , Sayı 1, 47-54 (2001), 01/03/2001
11)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “Denetim Firmalarında Kalite Kontrol Standartları” , Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt 2 , Sayı 4, 29-36 (2000), 01/12/2000
12)  Selimoğlu Kardeş, Seval. “ Faaliyet Denetimi” , Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,193-206 (1999), 01/11/1999
13)  Selimoğlu, Kardeş Seval."Halka Açık Sigorta Şirketlerinde Bağımsız Denetim", Mali Çözüm Dergisi,İSMMM Odası ISBN 1303-5444,şubat mart 2007
14)  Selimoğlu, Kardeş Seval."Sürekli Denetim Ve Raporlama Aracı Olarak: ACL ", 2006,Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, aralık 2006
15)  Selimoğlu Kardeş Seval, “Yatırım Kavramı Bağlamında TMS-7 Yatıırımların Muhasebeleştirilmesi Standardının İncelenmesi” , Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt 3 , Sayı 3, 51-60 ( 2001)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Selimoğlu, Kardeş Seval, " ERA GAZLARI EMİSYONLARININ DENETİMİ: ısae 3410", 1. Trakya Muhasebe ve Denetim Sempoyumu 2016", Edine 6-7 mayıs 2016, 07/05/2016
2)  SELİMOĞLU KARDEŞ SEVAL, "Sürdürülebilirlik Bağlamında Uluslararası Güvence Standardı ISAE 3410-SERA GAZI BEYANLARINA İLİŞKİN GÜVENCE STANDARDI",MODAV DÜŞÜNCE KAMPI, KASTAMONU, 23/08/2015
3)  SELİMOĞLU Seval ve Y. ERTAN " Kurumsallaşma Yolunda Kurumsal Risk Yönetimi" Bursa SMMMMO 1. Kurumsal Yönetim Ve İç KOntrol Sempozyumu, 29-30 mayıs 2015, İznik/BURSA, 30/05/2015
4)  SELİMOĞLU KARDEŞ SevaL,G. YEŞİLÇELEBİ VE A. ORHAN, "MUHASEBE EĞİTİMİNİN YENİ ROTASI: FARKLI EĞİTİM PROGRAMLARI(ABD-TÜRKİYE Karşılaştırmalı Örneği), 34.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 15/05/2015
5)  Selimoğlu, Kardeş Seval,‘Kamu Gözetim Kurumu: Ulusal ve Uluslararası Boyuttaki Yapılanlanması" ,Ankara Yeminli Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2014, 11/04/2014
6)  Selimoğlu, Kardeş Seval," Meslekteki Yeni Ufuklar: İç kontrol ve İç Denetim Farkındalığı",Bursa Yeminli Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,2014, 02/02/2014
7)  Selimoğlu, Kardeş Seval," Meslekteki Yeni Ufuklar: İç kontrol ve İç Denetim Farkındalığı",Ankara Yeminli Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,2013, 16/11/2013
8)  Selimoğlu, Kardeş Seval,‘İç Kontrol ve İç Denetim Farkındalık Eğitimi’ Bursa Serbeset Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 19/03/2013
9)  Selimoğlu, Kardeş Seval,Yeni Türk Ticaret Kanununda İç Kontrol Ve İç Denetim, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası,, 17/12/2011
10)  Selimoğlu Kardeş Seval,"Yeni TTK'da Bağımsız Denetim"", 11. Anadolu Odaları Semimeri, Konya SMMM Odası, Antalya 16-19 Ekim 2011, 20/10/2011
11)  Selimoğlu, Kardeş Seval,"İŞLETMELERDE İÇ KONTORLÜN ÖNEMİ" TÜRKİYE SEKTÖREL MUHASEBE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU – II:“Mobilya İmalatı Sektöründe Muhasebe/Finans, Vergi, Denetim ve Hukuk”3–6 Mart 2011, Kayseri, 05/03/2011
12)  Selimoğlu Kardeş Seval,"İç Denetim Eğitimi Geçmişi ve Geleceği (Uluslararası ve Ulusal Boyutu", Türkiye İç Denetçiler Enstitüsü Forumu 13.Mayıs.2010,İstanbul, 14/05/2010
13)  Selimoğlu Kardeş Seval,"Küreselleşen Muhasebede Mesleki Değerler ve Etik", 9. Anadolu Odaları Semimeri, Konya SMMM Odası, Antalya 16-19 Ekim 2009, 19/10/2009
14)  SELİMOĞLU, Kardeş Seval "Dünyadaki Uygulamalarından Hareketle Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerindeki Genel Etkileri", 12. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU,26-30 KASIM 2008 Kıbrıs,İZSMMMO sf. 54-74., 01/12/2008
15)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ Muhasebe Eğitiminin Meslek Mensubu Adaylarına Etiksel Doğruları Kazandırmadaki Rolü” , 20. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 3-28, Antalya, 2001., 23/05/2001
16)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ Türkiye Muhasebe Standardı No: 12 Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi” , Erzurum Atatürk Üniversitesi ve MÖDAV Ortak Kongresi, Erzurum, 2001., 19/04/2001
17)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ Türkiye Muhasebe Standardı No: 12 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama” , Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , MÖDAV ve TSMMM Odası Ortak Paneli, Trabzon ,2000, 21/07/2000
18)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ Muhasebede Meslek Ahlakı (Etik) Yaklaşımı” , 3. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İSMMM Odası Yayın No:20, Antalya ,1997, 13/05/1997

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve diğerleri, BAĞIMSIZ DENETİM (Türkiye Denetim Standartlarıyla Uyumlaştırılmış) TURMOB YAYINLARI NO:479 ,Ankara Ekim 2015, 01/10/2015
2)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Diğerleri, BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMDA KOBİLERDE RİSK TEMELLİ İÇ KONTROL,Gazi Kitabevi,MART 2015, 05/03/2015
3)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Şaban Uzay, Muhasebe Denetimi Gazi Kitabevi,4. BASKI 2014 Şubat, 01/10/2014
4)  Selimoğlu, Kardeş SevaL ve E. Kaya, ENVANTER BİLANÇO KİTABI EDİTÖRÜ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYIN NO: 2488, ESKİŞEHİR, TEMMUZ 2013, 01/07/2013
5)  Selimoğlu, Kardeş Seval.Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Kitabı EDİTÖRÜ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYIN NO: 2636, ESKİŞEHİR, 2013, 01/04/2013
6)  Selimoğlu, Uzay,Cömert ve Uyar,BAĞIMSIZ DENETİM (ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA),SAKARYA,ŞUBAT 2013, 01/02/2013
7)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Şaban Uzay, Muhasebe Denetimi Gazi Kitabevi,3. BASKI 2012, 2012
8)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Şaban Uzay, Muhasebe Denetimi Gazi Kitabevi,2. BASKI 2010, 2010
9)  Selimoğlu Kardeş Seval, MESLEKİ DEĞERLER VE ETİK, TURMOB,TESMER YAYIN NO:88,ANKARA 2009, 01/09/2009
10)  Selimoğlu, Kardeş Seval, TFRS 1, TFRS 2, TMS 29 nolu standartlar, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması 3. genişletilmiş baskı Maliye ve Hukuk Yayınları , ISBN 978-975-01202-0-6,, 15/05/2009
11)  Selimoğlu, Kardeş Seval ve Şaban Uzay, Muhasebe Denetimi Gazi Kitabevi,1. BASKI 2008, 01/09/2008
12)  Selimoğlu, Kardeş Seval, TFRS 1, TFRS 2, TMS 29 nolu standartlar, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması 2 genişletilmiş baskı Maliye ve Hukuk Yayınları , ISBN 978-975-01202-0-6, 03/04/2008
13)  Selimoğlu Kardeş Seval ve Şaban Uzay, Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında Yapılan Araştırmalar (1995-2005) ve Seçme Yazılar , İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını , Yayın No: 82, İstanbul 2007 ISBN 978-975-555-117-3, 25/04/2007
14)  Selimoğlu, Kardeş Seval, TFRS 1, TFRS 2 nolu standartlar, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması 1.baskı Maliye ve Hukuk Yayınları , ISBN 978-975-01202-0-6,, 01/03/2007
15)  Selimoğlu, Kardeş Seval.Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ünite 6 Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Denetimi, Ünite 7 Denetimin Tamamlanması ve Raporlanması, Ünite 14 Enflasyonun Mali Tablolar Üzerine Etkisi(6,7 ve 14 Üniteler), Açık Öğretim Fakültesi Yayın No:839, Eskişehir ,2004, 01/10/2004
16)  Selimoğlu Kardeş, Seval. İşletmelerin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmada İnsan Kaynağı Muhasebesinin Rolü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2001, 01/07/2001
17)  Selimoğlu Kardeş, Seval. Denetimin Etkinliğinin Artırılmasında Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 29, 1996, (Doktora tezi), 01/03/1996

Diğer Yayınlar
1)  Selimoğlu, Kardeş Seval,"ETİK: Meslek Mensubunu Ahlaksal Boyutu", Kütahya SMMMO, 2016, 11/03/2016
2)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ ETİK:MESLEK MENSUBUNUN AHLAKSAL SAĞDUYUSU" , Alanya SMMM Odası Paneli 2015, 17/10/2015
3)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış, KOBİLERDE MUHASEBE STANDARTLARI ve BASEL II ", KÜTAHYA SMMM Odası Paneli 2008, 03/03/2008
4)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış, KOBİLERDE MUHASEBE SSTANDARTLARI ve BASEL II ", VAN SMMM Odası Paneli 2007, 06/12/2007
5)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış ve TFRS-1", Eskişehir SMMM Odası Paneli 2006, Eskişehir, 13/04/2006
6)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ Türkiye Muhasebe Standardı No: 13 Stokların Muhasebeleştirilmesi” , Tokat GaziOsman Paşa Üniversitesi ve MÖDAV Ortak Kongresi, Tokat, 2002,, 01/06/2002
7)  Selimoğlu Kardeş Seval, Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımına İlişkin Türkiye’deki denetim Firmalarına Yönelik Bir Anket Çalışması ve Sonuçları, 14. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya , 1995, 30/05/1995
8)  SELİMOĞLU, Kardeş Seval, “ Türkiye Muhasebe Standardı No: 12 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama” Eskişehir SMMM Odası Paneli,2002
9)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ BASEL II VE BAĞIMSIZ DENETİM",Çanakkale SMMM Odası Paneli 2006,
10)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “ Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış ve TFRS-1", Çanakkale SMMM Odası Paneli 2006
11)  Selimoğlu Kardeş Seval, “ Türkiye Muhasebe Standardı No: 12 Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi” , Erzurum Atatürk Üniversitesi ve MÖDAV Ortak Kongresi, Erzurum, 2001
12)  Selimoğlu Kardeş Seval, “ Türkiye Muhasebe Standardı No: 12 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama” , Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , MÖDAV ve TSMMM Odası Ortak Paneli, Trabzon ,2000

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “Türk Muhasebe Uygulamalarındaki Dönüm Noktası: Uluslararası Muhasebe Standartları (UFRS/UMS)”, Çanakkale SMMM Odası Dergisi Sayı 1 , Çanakkale , 2007, 1.7.2007, 05/07/2007
2)  Selimoğlu, Kardeş Seval. “Muhasebecilik Mesleğinin Geleceği: Etik Değerler",Antalya SMMM Odası Dergisi Yıl 6 Sayı 47, antalya , 2006, 01/06/2006
3)  Selimoğlu Kardeş, Seval. “ İç Denetimde Etkinlik Artırıcı Bir Araç Olarak Toplam Kalite Yönetimi” , Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, 163-178 (1998), 01/10/1998

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  AB PROJE HOLISTIC APPROACH TO RISK- BASED INTERNAL FNANCIAL CONTROL FOR SME’e- HARBIF AB PROJESİ TAMAMLANDI, 01/12/2015
2)  ERASMUS STAFF EXCHANGE PROGRAMINDAN -University of LEON,İSPANYA,2014, 05/05/2014
3)  ERASMUS STAFF EXCHANGE PROGRAMINDAN -GEA College, Slovenia, 2013, 10/05/2013
4)  ERASMUS STAFF EXCHANGE PROGRAMINDAN -Politécnico de Santarém, Portekiz 2012, 05/04/2012
5)  IAAER ACCA KPMG Early Career Researchers Project 2010 -2011, 03/11/2011
6)  ERASMUS STAFF EXCHANGE PROGRAMINDAN -University of Basque Country İSPANYA,2011, 05/05/2011
7)  TURMOB Heyet Üyesi Malezya 18. Dünya Muhasebeciler Kongresi, 13/11/2010
8)  ERASMUS STAFF EXCHANGE PROGRAMINDAN -Çek Cumhuriyeti University of Pardubice ,Mayıs 2010, 15/05/2010
9)  AB PROJESİ Muhasebe Mesleki Gelişim Projesi EĞİTMEN, 28/06/2008
10)  ERASMUS STAFF EXCHANGE PROGRAMINDAN -BELÇİKA KAREL DE GROTE SCHOOL nisan 2008,, 20/04/2008
11)  ERASMUS LİNK STAFF EXCHANGE PROGRAMINDAN -Norveç /University of Buskerud Mayıs 2007, 27/05/2007
12)  ERASMUS STAFF EXCHANGE PROGRAMINDAN -Polonya/University of Cracow mart 2005, 20/03/2005
13)  ERASMUS STAFF EXCHANGE PROGRAMINDAN -MACARİSTAN University of Kaposvar,15-21 Eylül 2008

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  3. TOKYO Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu Bilim kurulu üyeliği, 10/09/2014 - 12/09/2014
2)  2.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu Bilim kurulu üyeliği ve düzenleme komitesi üyeliği, 28/05/2014 - 31/05/2014
3)  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HAKEM KURULU ÜYELİĞİ 2013- devam ediyor, 01/01/2013
4)  Modav yönetim kurulu Üyeliği 2013-devam ediyor, 01/01/2013
5)  MUFAD yönetim kurulu üyeliği 2012- devam ediyor, 01/01/2012
6)  24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium Scientific Committee, 01/01/2012
7)  1.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu Bilim kurulu üyeliği, 01/10/2011
8)  2012 International Conference on Governance and Accountability (ICGA)Scientific Committee, 01/09/2011
9)  WORLD CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT Scientific Committee, 01/09/2011
10)  2012 Annual Conference on Global Economics, Business and Finance Scientific Commitee, 01/09/2011
11)  31.TMES TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU BİLİM KURULU ÜYESİ, 01/06/2011
12)  International Scientific-Practical Conference, Member of Scientific Committee, 14/04/2011
13)  2.Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği 2011, 04/01/2011
14)  4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE, FRAUD, ETHICS & SOCIAL RESPONSIBILITY Organising Committee and Scientific Committee., 01/01/2011
15)  3th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE, FRAUD, ETHICS & SOCIAL RESPONSIBILITY Organising Committee and Scientific Committee., 15/06/2010
16)  EEA European Accounting Association 33. Yıllık Konferansı Oturum Başkanlığı, 19/05/2010
17)  1.Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği 2010, 15/01/2010
18)  TİDE AKADEMİK DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ 2010- DEVAM EDİYOR, 01/01/2010
19)  Business and Economics Research Journal (BERJ) Danışma Kurulu Üyeliği, 01/01/2010
20)  6.Uluslararası muhasebe kongresi Oturum Başkanlığı 3-5- Aralık 2009, 05/12/2009
21)  6.Uluslararası muhasebe kongresi Bilim ve Organizasyon komitesi üyeliği 3-5 Aralık 2009, 04/12/2009
22)  2st INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE, FRAUD, ETHICS & SOCIAL RESPONSIBILITY, Bilim Komitesi Üyeliği ve Oturum Başkanlığı, 01/11/2009 - 14/06/2010
23)  EEA European Accounting Association 33. Yıllık Konferansı Bilim Kurulu Üyeliği, 01/10/2009
24)  1. Uluslararası Denetim Standartları Konferansı Organizasyon ve Bilim Kurulu Üyeliği, 15/04/2009
25)  Türkiye İç Denetçiler Enstitüsü Akademik Danışma Kurulu, 01/04/2009
26)  IJEBR International Journal of Economics and Business Research(USA) Member of Editorial Board, 01/01/2009
27)  Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası MUVU Dergisi Danışma Kurulu Üyesi, 01/01/2009
28)  1.ULUSAL KURUMSAL YÖNETİM, YOLSUZLUK, ETİK ve SOSYAL SORUMLULUK KONFERANSI Organizasyon ve Bilim Komiteleri Üyeliği, 01/12/2008
29)  1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE, FRAUD, ETHICS & SOCIAL RESPONSIBILITY Organising Committee and Scientific Committee., 01/12/2008
30)  MUFAD Dergisi Hakem Kurulu Üyesi, 01/04/2008
31)  Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Üyeliği, 03/03/2008
32)  Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası MUVU Dergisi Bilim Hakem Kurulu Üyesi, 03/03/2008
33)  MODAV mütevelli Heyet üyeliği 2008-devam ediyor, 01/01/2008
34)  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi Hakem Kurulu Üyesi, 01/01/2008
35)  İSMMM Odası Yayını ÇÖZÜM Dergisi Bilim Hakem Kurulu Üyesi, 01/09/2007
36)  Muhasebe ve Finans Tarihçileri Derneği (MUFTAD) Üyesi, 01/01/2007
37)  12.Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi Bilim Komitesi Üyeliği, 01/10/2006
38)  Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyesi, 01/08/2006
39)  Pusula Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, 01/05/2006
40)  Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şubesi, 01/09/2002
41)  1. ve 2.Uluslararası muhasebe kongresi düzenleme komitesi üyeliği, 01/01/2002
42)  AAA (American Accounting Association) Üyeliği, 01/01/2002
43)  Modav Dergisi Bilim Hakem Kurulu Üyesi, 01/06/2000
44)  Muhasebe Öğretim Üyeleri Danışma ve Bilim Vakfı (MÖDAV) Üyeliği, 01/01/1997
45)  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Çalışma Grubu Üyeliği 2009
46)  28. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği 2009

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Enflasyon Muhasebesi
2)  Şirketler muhasebesi
3)  Envanter Bilanço
4)  Financial Statement Analysis
5)  Finansal Tablolar Analizi

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : financial accounting 2
2)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : muhasebe denetimi
3)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : tekdüzen muhasebe sistemleri
4)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : finansal tablolar analizi
5)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Auditing
6)  Salı Saat 10:00-12:45 : financial accounting 1
7)  Salı Saat 14:00-16:45 : muh 619 hata ve hile denetimi
8)  Perşembe Saat 14:00-16:45 : denetim standartları
9)  Perşembe Saat 19:00-21:45 : Genel Muhasebe
10)  Cuma Saat 09:00-11:45 : Uluslararası muhasebe ve denetim standartları