Yardımcı Doçent Doktor Yener ŞİŞMAN
E-Mail: ysisman@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ysisman/

Kişisel Bilgiler
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İ.İ.B.F., Ç.E.E.İ. BÖLÜMÜ, YUNUSEMRE KAMPÜSÜ, ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3310
Faks:+90 (222) 335 0595
Fakülte:İ.İ.B.F.
Bölüm:Ç.E.E.İ.
Ana Bilim Dalı:Çalışma Ekonomisi
Bilim Kolu:Sosyal Politika
İlgi Alanları:Engelli politikaları, sokakta çalışan çocuklar, enformel sektör, uluslararası sosyal politika, yaşlılar,çevre politikaları, sosyal politika teorisi, sosyal politika tarihi

Öğrenim Durumu
Lisans:  (1988-1992), Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ç.E.E.İ. Bölümü, BURSA
Yüksek Lisans:  (1992-1995), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı
Doktora:  (1995-1999), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ç.E.E.İ. Bölümü, 22/04/1999

İdari Görevler
1)  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörler Kurulu Sekreterliği, 2000-2005
2)  Anadolu Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi Yönetimi, 2006-2014 (2006-2009 arası Müdür Yardımcısı)
3)  Anadolu Üniversitesi Akademik Gelişim Birimi Yönetimi, 2008-2010 (Müdür Yardımcısı)
4)  Eskişehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi Üyesi, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi (2009-2013)
5)  Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Engelliler Meclisi Danışma Kurulu üyesi, 2005-2009.
6)  Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi (2011-)
7)  Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Engelliler Platformu üyesi (2007-2009)
8)  Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Sosyal Hizmetler Önlisans Programı Koordinatörü (2008-2011)
9)  Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Fakülte Koordinatörü (2010-)
10)  Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Sosyal Hizmetler Önlisans Programı Koordinatör Yardımcılığı (2011-)
11)  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kütahya Bölgesi Resmi Arabulucusu, 01/01/2006-, 01/01/2006 - 31/12/2008
12)  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Engelli Öğrenci Destek Birimi Hukuk Alan Koordinatörü (2014-), 20/05/2014
13)  Anadolu Üniversitesi İİBF İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesi (2014-), 04/08/2014

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN danışmanlığında. "Türkiye'de Sakat Çalıştırma Yükümlülüğünün Düzenlenmesi ve Uygulanması". Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1995

Doktora Tezleri
1)  Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN danışmanlı"Ekonomik Faaliyetlerde Enformelleşme ve Türkiye’de Enformel Ekonomik Faaliyetlerde Çalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar-Eskişehir’deki Seyyar Satıcılar Üzerine Bir Alan Araştırması". Anadolu Üniversitesi, 1999.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Seda Topgül, Çalışma yaşamında cinsiyet eşitsizlikleri ve eşitsizlikleri gidermeye yönelik ulusal ve uluslararası mevzuat, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir, 2010.
2)  Bilge L. Öztürk, Türkiye’de Konut Sorunu ve Konut Finansman Sistemi (Morgage), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir, 2008.
3)  Cem Mutlu, Sosyal Politikalar Açısından Tüketicinin Korunması, Eskişehir, 2004.
4)  Barış Yorulmaz, Çocuk ve Genç İşgücüne Yönelik Sosyal Politikalar, Eskişehir, 2002.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Berna Yazıcı, Yener Şişman, Fatma Kocabaş, “Determining the problems of disabled employees: a survey study conducted in Eskişehir, Turkey”, Disability & Society, Volume 26, Issue 3, 2011. (SSCI).
2)  Kocabas F., Sisman Y. and Yazıcı B., "Evaluation of a Survey Using Nominal and Ordinal Logistic Regression", Interstat, http://interstat.statjournals.net/INDEX/Apr10.html, 03/04/2010 (CIS-Curent Statistic of Index).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Şişman. Y., ETCİ H., “Producing a Drama with Disabled Individuals”, 8th International Conferance on Arts in Society24-26 Haziran Budabeşte MACARİSTAN, 2014
2)  Şişman. Y., ETCİ H., “Art Education to Disabled People: Example of Govornorship’s Disability Coordination Centre in Eskisehir”, 8th International Conferance on Arts in Society24-26 Haziran Budabeşte MACARİSTAN, 2013
3)  Yazıcı B., Kan B., Sisman Y., Kocabas F., "Logistic Regression Analysis of Disabled Employee Data", JSM 2010, Vancouver, Canada, 04/08/2010.
4)  “The profile of unionised workers in Eskişehir”, How Class Works- 2008, Conference, Stony Brook State University of New York, June-2008.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Kolları ve Gelecek Beklentileri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, No:2., 2006
2)  Engelliler Açısından Eşitlik, Ayrımcılık Ve Eğitim Hakkı, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Sayı 32, Ocak-Haziran 2014.
3)  Eskişehir İl Merkezinde Görevli Polislerde İş Tatmini Durumunun İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2-3, ss.71-96.
4)  Polislerin İş ve Aile Yaşamı Arasında Dengenin Sağlanmasına İlişkin Görüşleri : Eskişehir İl Merkezinde Görevli Polisler Üzerine Bir Araştırma, Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 1, Sayı 2, Bahar 2013.
5)  “Türkiye’de Özürlülere Yönelik Yasal Düzenlemeler”, Sosyal Siyaset Konferansları 2011/1. Sayısı için yayına kabul edildi.
6)  “Özürlülük Alanında Kullanılan Kavramlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Sayı 28, 2012.
7)  İşçi Profil Araştırması: Eskişehir Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.7, S.2, 2006.
8)  (Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN ile ortak) Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar, Kamu-İş; İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.VII, S.2, 2003.
9)  Sosyal Politika Açısından Türkiye’de Çocuk ve Genç İşgücü, Kamu-İş; İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.VII, S.2, 2003.
10)  “Kayıtdışı Ekonomi: Enformel Ekonomik Faaliyet,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.5, 2001.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  “Türkiye’de Çalışma Yaşamında Engelliler: Engelliler ve Toplumsal Açıdan Çalışmanın Gerekliliği, Teori Ve Uygulama”, Ulusal Emek ve Toplum Kongresi, Antalya., 17/10/2014
2)  “Sokakta Çalışan Çocuklar Sorunu ve Sosyal Politika Açısından Bir Çözüm Önerisi: Bizim Çocuklar Merkezi”, Ulusal Emek ve Toplum Kongresi, Antalya, 17-19 Ekim 2014., 17/10/2014
3)  Özürlülerin Çalışma Yaşamına Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri, Harb-İş Sendikası, 03.11.2011.
4)  “Enformel Sektör; Sorunlar ve Perspektifler” konulu Panel de konuşmacı, 28.05.1999, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi, Kırmızı Salon.
5)  Eskişehir’de Sokak Çocukları ve Yapabileceklerimiz. Eskişehir Kadın Platformu,
6)  Zühtü Altan, Yener Şişman vd., TÜSAM (Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi) 2. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu, (Türkiye’yi Sınıf Gerçeği İle Anlamak: Türkiye’de Sınıfların Algılanışı, Temsili, Sınıf Çalışmaları ve Sınıf Kavramının Kullanımına Bakış), Eskişehir’de İşçi Profili başlıklı çalışma ile konuşmacı olarak katım, İstanbul, Darphane-i Amire Binası, 19-20 Kasım 2005
7)  Sokak Çocukları ve Sokakta Çalışan Çocuklar, Yunusemre Lions Kulübü, Hayal Cafe Del Mar, 18.04.2006.
8)  Özürlülerin İstihdamı, Sorunlar ve Çözümler, Eskişehir İstihdam Fuarı, 14.05.2011.
9)  Özürlülerin İstihdam Edilmesinde Kullanılan Kota Yöntemine İlişkin İşverenlerin ve Özürlü Çalışanların Görüşlerinin Belirlenmesi, (Özet Metin Olarak Yayınlandı)12. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 11-12 Kasım 2002 Ankara.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Kota Yöntemi İle Çalışma Yaşamı İçinde Yer Alan Özürlülerin Genel Yapısı ve Sorunları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011. (Fatma Kocabaş ve Berna yazıcı ile birlikte)
2)  Çalışma İlişkileri, Anadolu Üniversitesi, AÖF. Ya., Eskişehir, 2010. İki ünite yazarlığı.
3)  Sosyal Hizmet Mevzuatı, Anadolu Üniversitesi, AÖF. Ya., Eskişehir, 2010. İki ünite yazarlığı
4)  Sosyal Politika ve İş Hukuku,C:1, Eskişehir, 2002. (ISBN: 975-8309-11-0)
5)  Uluslararası Çalışma Normları, Yenilenmiş 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, 2007. (ISBN: 978-975-06-0446-1)
6)  (Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN, Yard. Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU ve Yard. Doç. Dr. Zerrin SUNGUR ile ortak) İşçi Profil Araştırması: Eskişehir Örneği, Eskişehir, 2005. (ISBN: 975-06-0363-X)
7)  Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Kolları ve Gelecek Beklentileri: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Eskişehir Örneği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2004. (ISBN: 975-06-0321-4)
8)  (Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN, Yard. Doç. Dr. Özgür TONUS ve Yard. Doç. Dr. Banu UÇKAN ile ortak)Uluslararası Çalışma Normları, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, 2004.(ISBN: 975-06-0288-9)
9)  (Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN, Yard. Doç. Dr. Özgür TONUS ve Yard. Doç. Dr. Banu UÇKAN ile ortak)Uluslararası Çalışma Normları, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, 2004.(ISBN: 975-06-0288-9)
10)  Ekonomik Faaliyetlerde Enformelleşme ve Türkiye’de Enformel Ekonomik Faaliyetlerde Çalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar-Eskişehir’deki Seyyar Satıcılar Üzerine Bir Alan Araştırması, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1165, Eskişehir, 1999. (ISBN: 975-492-920-3)

Diğer Yayınlar
1)  Yener Şişman, “Gerçekten Eşit miyiz? Paralimpik Oyunlarının Eleştirisi Üzerinden Engellilere Çağdaş Bir Bakış”, ESO Dergi, Yıl 3, S.7, 2014.
2)  Kota Yöntemi İle Çalışma Yaşamı İçinde Yer Alan Özürlülerin Genel Yapısı ve Sorunlarının Belirlenmesi Projesi, BAP (OCAK 2010) Proje Yürütücüsü olarak.
3)  İşçi Profil Araştırması: Eskişehir Örneği, , Basılmamış Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Eskişehir, 2005.
4)  Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentileri: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Eskişehir Örneği, Basılmamış Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Eskişehir, 2004.
5)  Sosyal Hizmete Giriş, Anadolu Üniversitesi, AÖF. Ya., Eskişehir, 2010. Editör

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  “Ekonomik Faaliyetlerin Tanımı, Türleri ve Bu Faaliyetler İçinde Enformel Ekonomik Faaliyetlerin Yeri,” Anadolu Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.XV, S.1-2, 1999.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  "Kota Yöntemi İle Çalışma Yaşamı İçinde Yer Alan Özürlülerin Genel Yapısı ve Sorunlarının Belirlenmesi Projesi", Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenen araştırma projesi yürütücülüğü
2)  “İşçi Profil Araştırması: Eskişehir Örneği” isimli Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen Araştırma Projesi Yürütücüsü Yardımcılığı ve Araştırmacı (15.07.2002-2005)
3)  “Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Kolları ve Gelecek Beklentileri: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Eskişehir Örneği” isimli Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen Araştırma Projesi Yürütücülüğü.

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Sosyal Güvenlik (İİBF, ÇEEİ Bölümü)
2)  İş Hukuku (Osmanazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak.)
3)  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Bozüyük Meslek Yüksek Okulu)
4)  Çalışma Yaşamının Uluslararası İlke ve Normları (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
5)  İş ve Maden Hukuku (Bozüyük Meslek Yüksekokulu )
6)  İş Hukuku (Anadolu Üniversitesi, Müh. Mim. Fak.)
7)  İş Hukuku ve Sosyal Politika, (Dumlupınar Üniversitesi, İİBF)
8)  Uluslararası Çalışma Normları (İİBF, ÇEEİ Bölümü)
9)  Sosyal Politika (Osmangazi Üniversitesi, İİBF.)
10)  Sosyal Planlama (İİBF, ÇEEİ Bölümü)
11)  Türkiye'nin Sosyal Politikası (İİBF, ÇEEİ Bölümü)
12)  Çalışma İlişkileri Tarihi (İİBF, ÇEEİ Bölümü)
13)  Çalışma Yaşamının Denetimi (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
14)  Sosyal Politikanın Uluslararası İlke ve Kuralları (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
15)  Sosyal Politika (İİBF, ÇEEİ Bölümü)
16)  Sosyal Politika (Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
17)  Sosyal Politika'ya Giriş (İİBF, ÇEEİ Bölümü)
18)  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku (İİBF. ÇEEİ Bölümü)

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Çarşamba Saat 13:00-14:45 : Sosyal Politika I
2)  Çarşamba Saat 13:00-14:45 : Sosyal Politika II
3)  Perşembe Saat 13:00-14:45 : Sosyal Politika II
4)  Perşembe Saat 13:00-14:45 : Sosyal Politika I